image

פרס נחמה ריבלין לקיימות

תאריך: 26-09-2019

image

תקנון

כללי

פרס נחמה ריבלין לקיימות מוענק לראשונה ע"י התנועה הסביבתית לקמפיינים ויוזמות מקומיים וארציים שנחלו הצלחה יוצאת דופן ואשר מובלים על ידי ארגונים סביבתיים והתארגנויות מקומיות. הפרס מוענק ומנוהל ע"י חיים וסביבה – ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל. הפרס הוא על שם נחמה ריבלין ז"ל אשר פעלה רבות למען קידום נושא הקיימות בדגש על עשייה מקומית וקשר למקום לאדמה.

 

מטרה

 • מטרת הפרס היא לחגוג הצלחות ולהבליט את העשייה הסביבתית של ארגונים והתארגוניות הפועלים בזירות השונות של שינוי פני החברה הישראלית 

זכאות לפרס

 1. הפרס יינתן לקמפיינים ויוזמות סביבתיות בתחומי ישראל אשר הצליחו באופן יוצא דופן.
 2. הפרס יינתן לפי 2 קטגוריות - מקומית וארצית.
 3. הפרס יינתן לארגון לא ממשלתי או התארגנות תושבים.
 4. מועמדויות יתקבלו על פעילות בשנתיים שקדמו לשנת הענקת הפרס. 

הגשת מועמדות

 1. מועמדות תוגש באמצעות טופס הגשה רשמי המצורף לתקנון זה. ניתן לצרף לטופס מידע נוסף באמצעי דפוס או מדיה דיגיטלית, כגון: חומר מקצועי, חומר הסברה, קטעי עיתונות ותמונות.
 2. מועמדות ניתן להגיש באמצעות משלוח בדואר או בדואר אלקטרוני, ובלבד שהמועמדות תגיע עד למועד שנקבע בתקנון.
 3. לחברי צוות ההיגוי שמורה הזכות לפנות לגורמים מסוימים ולעודד אותם להגיש מועמדות, או להגיש בעצמם מועמדות של גורמים כאלה לתחרות. במקרה כזה חובה על המגיש למלא בעצמו טופס הגשה רשמי. 
 4. המועמדויות לפרס יעברו מיון וסינון ראשוני לבדיקת עמידה בקריטריונים, ולאחר מכן יופצו בין חברי ועדת השיפוט. הועדה תתכנס פעם אחת כדי לבחור בזוכים.

פרס נחמה ריבלין לקיימות

 1. הפרס אינו כולל פרס כספי. הפרס יינתן בצורה של פסלון או תעודה.
 2. הפרס יוענק בטקס שיכלול אחד או יותר מן האלמנטים הבאים: דברים מאת חברי ועדת השיפוט, דברים מאת הזוכים, ברכות של אורח חיצוני, טקס ותוכנית אומנותית.
 3. הפרס יוענק על פי החלטת השופטים לקמפיינים ויוזמות סביבתיות, בקטגוריה ארצית וקטגוריה מקומית, אשר הצליחו באופן יוצא דופן.
 4. הפרס יוענק במעמד בן זוגה של נחמה ריבלין ז"ל, נשיא המדינה – ראובן (רובי) ריבלין.
 5. לועדת ההיגוי וצוות השיפוט שמורה הזכות להחליט על הענקת אות הוקרה על מפעל חיים או על תרומה מיוחדת לסביבה בישראל. 

ניהול התחרות וקביעת הזוכים

 1. ניהול התחרות והטקס על כל היבטיהם יבוצעו על ידי חיים וסביבה – ארגון הגג של ארגוני הסביבה.
 2. הועד המנהל של חיים וסביבה יכהן כועדת השיפוט במטרה לבחור את מקבלי הפרס כאשר בראש ועדת השיפוט תעמוד דמות ידועה בעלת רזומה עשיר בעשייה סביבתית. 

קריטריונים לבחירת הזוכים

 1. השפעת הקמפיין/יוזמה והשינוי בפועל שנוצר.
 2. חשיפה ציבורית ומידת השינוי בתודעה הציבורית בעקבות הפעילות.
 3. עוצמת ההשפעה – כמות ואיכות האנשים שהתגייסו למאבק/יוזמה?
 4. חשיבות הנושא.
 5. יכולת גיוס שותפים לקמפיין/יוזמה.
 6. משך הפעילות.

ניתן להגיש מועמדות עד ה 20/10/2019

לכתובת אימייל cci2019@sviva.net

 

טופס הגשת מועמדות לפרס נחמה ריבלין לקיימות

close