image

מענק הוצאות לעצמאים בתקופת הקורונה

לאור משבר הקורונה, ממשלת ישראל אישרה תכנית חדשה למתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים - עד יוני 2021. בחינת הזכאות להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה. ההנחה תינתן לזכאים לכך באופן אוטומטי, עם קבלת האישור מהסוכנות לעסקיים קטנים ובינוניים. אין צורך לפנות לרשות המקומית

תאריך: 23-09-2020

image

העסקים שזכאים להנחה:


- עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם הוא עד 200 מיליון שקלים וחלה ירידה של 60% לפחות במחזור העסקאות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד.

- עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם נע בין 200 מיליון שקלים ל-400 מיליון שקלים וחלה ירידה של 80% לפחות במחזור העסקות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד.

- עסקים שהחלו את פעילותם לראשונה בתקופה: מיום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) עד יום ד' באדר התש"ף (29 בפברואר 2020) - אם יימצאו כזכאים למענק סיוע מהממשלה.

השלבים להגשת בקשה להנחה:

1. הגשת בקשה למענק הוצאות לעצמאיים לרשות המסים באתר בקישור הבא

2. לאחר קבלת האישור למענק מרשות המסים, יש להגיש אותו לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה באמצעות האתר שלהם בקישור הבא

3. באחריות הסוכנות לעסקים קטנים להעביר לרשות המקומית את רשימות הזכאים להנחה.

4. הרשות תעניק הנחה לזכאים לכך באופן אוטומטי, עם קבלת האישור ותעדכן את העסקים על כך בכתב.

אנו מציעים להתחיל בהקדם את תהליך הבקשה מול רשות המסים כדי לקבל את האישורים המתאימים בהקדם.

 

 עסקים שיימצאו כזכאים להנחה כאמור:

- יהיה עליהם לשלם את ה-5% הנותרים ואת חיוב היטל השמירה.

 - עסקים שכבר שילמו את הארנונה בעבור יוני 2020 - ספטמבר 2020 כולל, יקבלו החזר בקיזוז חובות ארנונה המגיעים לעירייה, ככל שיש.

close