image

הסכם גג

הסכם הגג אותו מכינה עיריית אשדוד ביחד עם משרד השכון, אמור להסדיר את התגייסות העיר והירתמות משרדי הממשלה להגדלת מצאי הדיור בעיר.

באמצעות מהלך זה חותרת אשדוד לספק לתושביה מבחר אפשרויות דיור גדול יותר, להוריד את מחירי הדיור בעיר, ולהשאיר את הצעירים בתוך אשדוד.

המדינה מצידה, מנסה לתת מענה למשבר הדיור שקיים בישראל, אשר ההתמודדות עימו מוגדרת כ'משימה לאומית'.

על פי מתווה הסכם הגג הצפוי - המדינה תסייע לאשדוד לתכנן, לבנות, לשווק, ולאכלס עשרות אלפי יחידות דיור חדשות תוך תקופה של 7-8 שנים.

חלק מיחידות הדיור תהיינה באזורים חדשים, וחלק נוסף ייבנה במסגרת תכניות ההתחדשות העירונית, בתוך הרבעים הקיימים.

במסגרת ההסכם המדינה תסייע בשלושה תחומים עיקרים:

  • האצת שיווק קרקעות המדינה בתחומי העיר.
  • הקדמת תקציבי הפיתוח, על מנת לאפשר לבנות את התשתיות העירוניות עם הבניה של מבני המגורים (בכך יתאפשר לאשדוד לעמוד בתהליך גידול אינטסיבי תוך מספר שנים קצר יחסית).
  • מתן סיוע תקציבי לעירייה, על מנת להעמיד את המשאבים הדרושים בכדי להגדיל את יכולתה של העיריה לספק שירותים עירוניים גם כשהאוכלוסיה גדלה (עובדים נוספים במינהל ההנדסה, זירוז תהליכי תכנון ורישוי, עובדים במינהל חברה וקהילה, וכו').

 

close