image

ביטחון מוסדות חינוך

אחריות העירייה בתחום אבטחת מוסדות חינוך

מערך אבטחת מוסדות החינוך מושתת על הנחיות משרד החינוך, משטרת ישראל ונהלי עיריית אשדוד. 

האחריות על אבטחת מוסדות החינוך הוטלה על משטרת ישראל מתוקף החלטת ממשלה משנת 1995. בהתאם לכך, המשרד לביטחון פנים באמצעות משטרת ישראל הינם הגורמים המוסמכים להנחות את משרד החינוך והרשויות המקומיות לרבות: 

  • קביעת הקריטריונים להצבת מאבטח.

  • קביעת תקני האבטחה החמושה במוסדות החינוך.

  • קביעת שעות האבטחה לכל מוסד חינוך.

  • קביעת אמות המידה למאבטחים.

  • קביעת תכני ההכשרה ומאפייני ההכשרה של המאבטחים במוסדות החינוך.

  • הנפקת אישורים למתן נשק למאבטחים וכן הנפקת תעודות מאבטח.

  • מימון כל נושאי ההכשרה והאבטחה.

בשנת הלימודים תשס''ו אישרה המשטרה הצבת כ-120 מאבטחים במוסדות החינוך באשדוד, הטיפול במערך האבטחה מושתת על 6 קציני ביטחון אזוריים הפרוסים ברחבי העיר בהתאם לפריסת ניידות המשטרה מהיחידה לאבטחת מוסדות החינוך המחוזית.

סדרי האבטחה במוסדות החינוך נקבעו ופורסמו בחוזר מנכ''ל משרד החינוך שעניינו בטיחות, ביטחון ושעת חירום (להלן: הנוהל). הנוהל נקבע כהוראות קבע בהתאם להנחיות הגורמים האמונים על הנושא במשטרת ישראל וגורמי הביטחון האחרים, בהתבסס על תפיסתם המבצעית כדי להנחות את העוסקים בנושא ולהבטיח את שלומם וביטחונם של השוהים במוסדות החינוך ולאפשר קיום לימודים סדירים ללא הפרעות של גורמים זרים ועוינים. 

בנוסף לאבטחת מוסדות החינוך עוסקים קציני הביטחון בהכנת מוסדות החינוך לשעת חירום, סיוע לתושבי השכונות בבעיות ביטחון שוטפות, בהתאם להנחיות. 

Resilience during Crisis Managment1.pdf

close