image

השיטור העירוני - חזון ויעדים

החזון

יצירת סביבת חיים מוגנת ואיכותית התורמת ליצירת רמה גבוהה של ביטחון אישי וקהילתי במרחב העירוני.

ייעוד המערך

להוות מערך אכיפה עירוני ייעודי, הפועל בשיתוף פעולה (משטרה ורשות) למניעה ולטיפול באירועים בתחומי איכות החיים, האלימות והתנהגויות אנטי חברתיות בשטח המוניציפלי של הרשות על מנת להגביר את תחושת הביטחון של הציבור.

מטרות המערך

  • הגברת הביטחון האישי של התושבים על ידי מתן תגובה מהירה לאירועים.

  • מניעה וטיפול בתופעות בריונות, אלימות וונזדליזם.

  • מניעה וטיפול באירועי איכות חיים.

  • טיפול בעבירות רישוי ובנייה וביצוע צווי בתי משפט עירוניים.

  • טיפול בעבירות בתחום האלכוהול.

  • מניעה וטיפול בעבירות בתחום בריונות בתנועה.

  • סיוע לאבטחת אירועים עירוניים תחת כיפת השמיים.

 לחצו על התמונה כדי לראות מצגת המכילה את כל פעילות השיטור העירוני

מצגת תמצית הפעלה

יחידת השיטור העירוני פועלת על פי יעדים המוגדרים על ידי ראש הרשות ומפקד תחנת המשטרה אל מול סל עבירות מוגדר הכולל את העבירות המשפיעות על תחושת הביטחון של התושב ומשפיעות על איכות חייו. 
סל העבירות של השיטור העירוני מתחלק למספר תחומים עיקריים וכולל את העבירות הבאות:

סל איכות חיים

הפרעת מנוחה, עישון במקום ציבורי, הקמת רעש, סכנה, תקלת תשתית, מכשול, גרימת רעש מבית, גרימת רעש מעסק, גרימת רעש ממקום ציבורי, בעל חיים משוטט / תוקף או משתולל, השלכת פסולת, אירוע חומרים מסוכנים, גניבה, פגיעה בתשתיות, תקלה ברמזורים, חשד למציץ, שכרות.

סל עבירות רישוי ורישוי עסקים


עבירות רישוי מנהליות, הפרת צו, הפרעה לביצוע צו, ביצוע צו / עזרה לביצוע צו, קבצנים / רוכלים בכביש, רישוי עסקים, עסקים ללא רישיון, מכירת משקאות לקטין.

סל אלימות

 גרימת נזק, גדיעת עצים או פגיעה בצומח, התעללות בבעלי חיים, רכב נטוש או שרוף, חשש לחיי אדם, החזקת פגיון, אדם חולה נפש מסוכן, הטרדה / הטרדה מינית במרחב הציבורי, הפעלת חזיזים נפצים, מעשה מגונה, הפרת סדר, תקיפה, אדם חשוד, גניבה / כייסות, פעמון אזעקה, הפרעה רכב חשוד, אדם במצוקה, שריפה או חשד להצתה, רכב עולה באש, לחצן מצוקה, פגיעה במקומות קדושים, התעללות בחסר ישע, צעקות לעזרה, דקירה ניסיון דקירה, קטטה, איומים, חטיפת תיק חפץ, איום/תקיפה של עובד ציבור, תקיפת שוטר, הסגת גבול, חשוד בגניבה כייסות, תפיסת / מציאת אמל"ח, שכרות, אדם חשוד ברכב, התקהלות תהלוכה אסורה.

בריונות בתנועה

 רכב מפריע לתנועה, רכב חוסם יציאה / כניסה, רכב משתולל, חניה על מדרכה, נסיעה על מדרכה, חניה כפולה, תפיסת חניית נכה / דיפלומט, ניסיון דריסה, רכב מפריע לתחבורה ציבורית.

אבטחת אירועים

 הפגנה, אירוע סדר ציבורי, אירוע ציבורי, אירוע בחירות, תעמולת בחירות, אירוע בחירות השחתת פני מקרקעין.

  

ביטול דו"ח או בקשה להישפט

אופן הגשת בקשה לביטול דו"ח

בקשה לביטול ניתן להגיש תוך 30 יום מיום קבלת הדו"ח.
את הבקשה ניתן להגיש במשרדי השיטור העירוני או בפקס.

יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים

  • מכתב המנמק את הבקשה.

  • מסמכים המאמתים את הטענות.

  • צילום תעודת זהות  של מקבל הדו"ח.

אופן הגשת בקשה להישפט

בקשה להישפט ניתן להגיש תוך 90 יום מיום קבלת הדו"ח.
יש למלא את הפרטים האישיים ולנמק את הטענות בבקשה להישפט שבנספח המצורף לדו"ח מעבר לדף. יש לחתום עליה ולשלוח אותה בפקס או להגיע למשרדי השיטור העירוני.

תשלום דו"ח יתבצע תוך 90 יום מיום קבלת הדו"ח. כל פיגור יגרור תשלום תוספת ריבית פיגורים.

 

פרטי התקשרות

טלפון: 08-9366051
פקס: 08-9267119
דואר אלקטרוני: moran@ashdod.muni.il
שעות פעילות: בימים א', ג', ד' 8:30-15:30
החזרת סחורה ביום ג' 09:00-12:00
בתיאום טלפוני בלבד
כתובת: הראשונים 5

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
דוד בן שיטרית מנהל שיטור עירוני 08-9265386 davidbn@ashdod.muni.il
מורן זפרני מזכירת מחלקת שיטור עירוני 08-9366051 moran@ashdod.muni.il
close