image

מל"ח - משק לשעת חירום

מעבר לאתר החירום

גורמי ונציגי ביטחון נוספים המשתתפים בוועדה

מדור מל"ח (משק לשעת חירום) מטפל ומרכז את כל ההכנות לשעת חירום של עיריית אשדוד בתיאום עם ראש מטה מל"ח מחוזי ובהנחיית ראש העיר.

באשדוד קיימת ועדת מל"ח מקומית שבראשה עומד ראש העיר. חברים בוועדה זו הם ראשי מינהל, אגפים ומחלקות העירייה וכן בעלי תפקידים נוספים.

הרכב הוועדה והנושאים המטופלים על ידה הם: יו"ר מל"ח - (ראש העיר) נושא באחריות כוללת לכל נושאי מל"ח במרחב העיר כולל ההכנות לשעת חירום.

 • מנכ"ל העיריה - מתאם את כל המערכות בהתאם למדיניות ראש העיר.

 • ראש המטה - (קב"ט העירייה) מכוון ומתאם את עבודת המחלקות, מרכז ומפעיל את סגל מרכז השליטה והצוות ומקיים קשר עם כל גורמי הביטחון בעיר.

 • מרכז הוועדה - (ראש מדור מל"ח) מארגן את פריסת מרכז ההפעלה, אחראי לתיקי הנתונים והנהלים לשעת חירום, עזרי המטה והציוד הנדרש לפעילות מרכז ההפעלה.

 • יו"ר ועדת המשנה לפס"ח - (מ"מ ראש העיר) מטפל בכל הנושאים הקשורים לאוכלוסייה המפונה ובנושא זק"א - זיהוי קורבנות אסון - וקבורתם.

 • ממונה על המידע לציבור - אחראי להעברת מידע עדכני לאוכלוסייה ולמפעילים במרחב העיר.

 • ממונה מים וביוב - (מנהל אגף תחזוקה) אחראי לאספקת מים לכלל הצרכנים במרחב העיר.
 • ממונה כח/חשמל - (מנהל מחלקת חשמל) דואג לתחזוקת מערכות התאורה העירונית ונמצא בקשר תמידי עם חברת חשמל.

 • ממונה חינוך - (מנהל מינהל חינוך) אחראי על הפעלת מערכת החינוך בעיר בעיתות חירום.

 • ממונה על כח אדם - (מנהל אגף משאבי אנוש) מגייס ומשבץ כח אדם ומתנדבים בהתאם לצרכים.

 • ממונה על הבריאות - (רופא מגויס למל"ח) מתאם הפעלת המרפאות ובתי המרקחת החיוניות בעיר ודואג לבריאות האוכלוסייה.

 • ממונה בנייה והנדסה - (מהנדס העיר) מתאם ומשקם מבנים ותשתיות עפ"י הצורך.

 • ממונה תברואה ואיכות הסביבה - (מנהל אגף תברואה ופיקוח חופים) מטפל בכל נושא התברואה ואיכות הסביבה במרחב העיר.

 • ממונה תחבורה והסעים - אחראי על הפעלת צי הרכב ועל הציוד המכני ההנדסי המרותק לעירייה ומתאם עם חברות ההסעה בעיר.

 • ממונה דלק - (מתנדב מסוכנות גז) - אחראי להספקת דלק לצרכי מתקני העיר, ומתאם הספקת גז בעת מחסור לאוכלוסייה.

 • ממונה מזון ומשכ"ל - (מנהל אחזקה) אחראי על מעקב אחר הספקת מזון לאוכלוסייה וסיוע למפעלי משכ"ל ומזון בעיר.

 • ממונה רווחה - (ראש מינהל הרווחה) מטפל באוכלוסייה במצוקה.

 • ממונה תיירות - (מנכ"ל החברה לתיירות) - מטפל בכל נושא התיירים השוהים בעיר בשעת חירום.

גורמי ונציגי ביטחון נוספים שמשתתפים בוועדה:

נציגי כיבוי אש, משטרה, מד"א וצ.ה.ל (פיקוד העורף) הוועדה מרכזת ומטפלת בכל הנושאים המקצועיים הייעודיים של העיר.

במסגרת עבודת הוועדה ובמהלך כל השנה, נרכש ציוד לשעת חירום - מיכלי מים, שמיכות, מזרונים, מיטות ועוד ציוד חיוני לשעת חירום. 

לאחרונה הוקם בעיר מרכז הפעלה לשעת חירום, חדיש וממוגן, ממנו תיפעל ועדת המל"ח של אשדוד בשעת חירום. 

מדי שנה מבוצעת ע"י הוועדה פעילות שמטרתה העלאת הכשירות והמוכנות לשעת חירום בעיר. במסגרת פעילות זו מתקיימים תרגילי מל"ח משולבים עם צ.ה.ל, פיקוד העורף וכל ארגוני החירום בעיר. 

במסגרת פעילות מדור מל"ח מבוצעת מידי שנה ביקורת כשירות וכוננות, השתלמויות מקצועיות, קורסים וכנסים לכל חברי מל"ח בעיר. 

לוועדת מל"ח מרותקים כח אדם (עובדי עירייה ומתנדבים) ואמצעים לשעת חירום עפ"י הנהלים של מל"ח בשעת חירום. 

כל נושאי מל"ח בעיר מרוכזים על ידי מחלקת הביטחון של העירייה. 

close