image

חוסן קהילתי

"אשדוד תוביל בחוסנה הקהילתי ובחתירה להצבתם של האדם והקהילה במרכז. בריאות התושבים, שוויון ההזדמנויות, צמצום הפערים וקליטת עלייה הם העקרונות והיעדים אשר ינחו את המערכת. העיר תטפח קהילה איכותית, יזמית ודינאמית, בעלת הון חברתי רב ותחושת שייכות גבוהה"

קווי מדיניות

 • השלמת רצף שירותי הבריאות לתושב, על ידי הקמת בית חולים, הפעלת חדר מיון קדמי וייזום תהליכים עירוניים לקידום פעילות הרפואה המונעת, המותאמים לצורכי האוכלוסייה ומכוונים לקידום הבריאות.

צמצום פערים

 • צמצום פערים חברתיים ויצירת בסיס לחיים נורמטיביים לכלל האוכלוסייה.
 • הנגשה וזמינות של השירותים, לאוכלוסיות בסיכון ולאוכלוסיות נזקקות.
 • איתור והיערכות מוקדמת בקהילה.
 • יצירת רצף מענים במסגרת הקהילה.

שוויון הזדמנויות

 • העצמת נשים ושילובן בתחומי העשייה.
 • העצמת צעירים ושילובם בתחומי העשייה בעיר.זאת למען הישארותם בעיר ופיתוח עתודת מנהיגות צעירה.

קליטת עלייה

 • הרחבת השירותים לקליטת עליה איכותית ויעילה, לשם שילובם של העולים בחיי העיר.

הון חברתי

 • פיתוח מנהיגות קהילתית.
 • מיסוד מערך מתנדבים לחיזוק האחריות חברתית.
 • הבניית תהליכים לשיתוף הציבור.
 • הגברת תחושת השייכות וגאוות היחידה.

תכניות המממשות את החזון

 • הקמת בית חולים.
 • הפעלתו של חדר המיון הקדמי.

צמצום פערים

 • הרחבת פרויקט "משאלה חווייתית".
 • הפעלת תוכנית נוחם (נוער חרדי).פתיחת מרכז טיפולי הורים- מתבגרים בסיכון.
 • הקמת מרכז יום טיפולי לאוכלוסייה בני 21 ומעלה עם פיגור שכלי.
 • סדנאות לקשישים ושילובם במעגל ההתנדבות.
 • חיזוק מועדוני הקשישים והתאמתם לצורכי הקהילה.
 • הפעלת מועדון ניצולי השואה.
 • הרחבת פעילותו של המרכז לשיקום וגמילה ממתדון.
 • מרכזים להנגשה טיפולית: מרכז שיקום ומועדון לנפגעי נפש- אנו"ש, מועדון לנפגעי אלכוהול, מרכז מרשל- מרכז אוניברסאלי לעיוור, מרכז לטיפול בתחלואה כפולה, הקמת אשפוזית ולשכות אזוריות.

שוויון הזדמנויות

 • פיתוח תכנית "עיר ידידותית לנשים".
 • שיקום תעסוקתי לנוער במצוקה ולאוכלוסיות מיוחדות.

קליטת עלייה

 • חידוש האולפנים ללימוד עברית.
 • הרחבת היצע מקומות התעסוקה בעיר לאוכלוסיות העולים.

הון חברתי

 • הקמת מרכז להורות משמעותית.
 • פיתוח מערך מתנדבים וחוסן חברתי, הכשרתם, שילובם במשימות עירוניות.
 • הקמת מבנה לפעילות של צעירים.
 • הקמת מבנה לפעילות נשים ומתנדבים.
 • פיתוח ויישום תוכנית "תושב ותיק".
 • הקמת מרכז עירוני לגישור.
 • סיירת הורים
 • עיר בריאה ומקיימת
close