image

חינוך והשכלה גבוהה

 

"מערכת החינוך בעיר תבלוט בעשייתה ותהיה פורצת דרך בתחום זה. הצטיינות, שוויוניות, הישגיות וערכיות, הם הערכים המרכזיים אשר ינחו את מדיניות החינוך בעיר, מן הגן ועד האוניברסיטה. אשדוד תהיה דוגמא ומופת בשיעור הזכאים לתעודת בגרות, באיכות התעודות, בשיעור המתגייסים לשירות צבאי איכותי ומשמעותי, בשיעור הלומדים באקדמיה ובחינוך לערכים יהודיים, דמוקרטיים וציוניים" 

קווי מדיניות

הצטיינות

 • טיפוח ועידוד מצוינות, אישית ומערכתית.
 • צמצום הפער הדיגיטלי והטמעת השימוש בטכנולוגיות מתקדמות, ככלים להוראה וללמידה.
 • הרחבת מגוון אפשרויות הלמידה לתלמידים מצטיינים, בתחומים אמנות, מדעים, תקשורת ומדעי החברה והרוח.

שוויוניות

 • מתן מענה כולל לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, בדגש על תלמידים מרקע סוציו-אקונומי נמוך ועל החינוך המיוחד.
 • הגברת ההתמדה ומניעת הנשירה ממערכת החינוך, בכל שכבות הגיל.
 • הרחבת אזורי הבחירה ללמידה במוסדות חינוך.

הישגיות

 • העלאת שיעור הזכאים לתעודת בגרות ושיפור איכות התעודה.
 • חיזוק שותפות ההורים בהיבטים השונים של החינוך.

ערכיות

 • העלאת שיעור המתגייסים לצה"ל בכלל והמשרתים ביחידות קרביות, יחידות מובחרות וקצונה בפרט.
 • העמקת החינוך לערכים יהודיים-ציונים ודמוקרטים, למעורבות חברתית וסביבתית ולכבוד הדדי.

רצף חינוכי- פורמאלי ובלתי פורמאלי

 • חיזוק הקשרים והשותפויות בין החינוך הפורמאלי לחינוך הבלתי פורמאלי,כבסיס לחינוך רציף, איכותי וכולל.
 • העצמת פעילות תנועות הנוער.
 • הנגשה והעצמה של המסגרות לפעילות בשעות הפנאי.
 • העצמה של המסגרות למניעת עבריינות נוער.
 • הרחבת תשתית לבילוי איכותי של בני הנוער.

השכלה גבוהה

 • קידום בניית הקריה האקדמית ופיתוח מיזמים נוספים להשכלה גבוהה אקדמית.
 • הגברת הנגישות למוסדות להשכלה גבוהה האקדמית, תוך יצירת שוויון הזדמנויות.
 • הרחבת מגוון המקצועות האקדמיים הנלמדים בעיר.
 • הקמת מערכת הלוואות ומלגות לסטודנטים.

תכניות הממשות את החזון

הצטיינות

 • הרחבת המרכזים למצוינות והפעלת תוכניות לימודים לטיפוח מצוינות, בכל שכבות הגיל.
 • הקמת מרכז ללימודי הפיזיקה והובלה ליעד עירוני של 25% תלמידים הלומדים פיזיקה מכלל הלומדים.
 • הקמה של מרכז אינטראקטיבי בתחום המדעים והפיזיקה תוך שנה.
 • הרחבת הסביבה המתוקשבת בבתי הספר באמצעות מחשבים ניידים – "עת הדעת" ופרויקט "כתום".
 • פיתוח והרחבה של בתי הספר ייחודיים ועל-אזוריים בתחומים: אמנות, מדעים ותקשורת.
 • הפעלת כיתות אקדמיות בבית הספר- הנוער בדרך לתואר.

שוויוניות

 • הגדלת סל המשאבים העירוני וקרנות עירוניות לתלמידים מרקע חברתי כלכלי חלש.
 • הפעלת תוכניות לטיפול בנוער בסיכון (במסגרת דו"ח שמיד) ובראיה מערכתית בין משרדית.

הישגיות

 • שיפור אחוזי הזכאות לבגרות ודגש על איכות התעודה.
 • הקטנת מספר התלמידים בכיתות, בכל מערכת החינוך, לכדי 35 תלמידים ובגני הילדים ל-32 ילדים.
 • פיתוח מסגרות הנותנות מענה כולל לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ותלמידי החינוך המיוחד.
 • פתיחה מבוקרת של אזורי הרישום לבתי הספר בעיר.
 • "מורה פרטי לכל תלמיד" - מערכת תקשוב עירונית ללמידה אינטראקטיבית.

ערכיות

 • הפעלת תוכניות ואירועים לטיפוח זהות יהודית וזהות מקומית, ליצירת גאווה לאומית וגאווה מקומית, על פני כל הרצף הגילאי.
 • הכנסת התוכנית "עיר מנגנת" למערכת החינוך ובניית תזמורות בית ספריות.
 • הקמת מרכז עירוני להכנה לגיוס לצה"ל.הפעלת תוכניות לעידוד אזרחות פעילה ומעורבות בקהילה.

רצף חינוכי פורמאלי ובלתי פורמאלי

 • הגדלת היקף המשתתפים בפעילות תנועות הנוער.
 • הקמת מועדוני נוער לבילוי איכותי.
 • הקמת פורטל אינטרנטי לנוער ולצעירים.

השכלה גבוהה

 • הקמת המבנה הראשון ללימודים ומחקר אקדמי.
 • הקמת מערכת הלוואות ומלגות לסטודנטים.
 • הבאת מוסדות נוספים להשכלה גבוהה לעיר.
 • יצירת מסלולי השכלה גבוהה המותאמים לצרכי הציבור החרדי.
 • הרחבת תחומי הלימוד במוסדות האקדמיים הקיימים.הענקת מלגות ראש העיר למצוינות אקדמית.
close