image

עיר ירוקה

"אשדוד "עיר ירוקה", יפה, נקייה ובולטת בחזותה הייחודית. אשדוד תהיה מהערים המובילות בארץ באימוץ עקרונות פיתוח בר קיימא ובפיתוח איכות החיים. על מנת להטמיע עקרונות אלו, מתגבשת אסטרטגיה לשימוש מושכל ואחראי במשאבי הטבע ולשימור ופיתוח איכותי של תשתיותיה ונכסיה הטבעיים של העיר. באשדוד משתפים ורותמים את הקהילה להטמעת תרבות של מחזור, שימור, טיפוח ושמירה על סביבה נקייה ובריאה"

קווי מדיניות

תכנון לאור עקרונות הקיימות

 • פיתוח המודעות והמחויבות של עיריית אשדוד ומוסדותיה לפעול על פי עקרונות הקיימות.
 • פעילות להפחתת רמת זיהום האוויר, המים והקרקע בעיר.
 • מזעור מפגעים סביבתיים.
 • קידום אנרגיה נקייה, לשמירת האקלים והמשאבים הטבעיים.
 • עידוד כלכלה מקומית ירוקה.
 • צמצום נפח הפסולת העירונית, קידום הפרדת הפסולת במקור והגדלת אחוזי המחזור.
 • שמירה על סביבה נקייה ויפה.
 • שימור ופיתוח נכסים טבעיים
 • פיתוח אתרים סביבתיים והחזרת הנכסים הטבעיים והמרחב הציבורי לתושבים.
 • שימור הנכסים הטבעיים של העיר - דיונה, נחל לכיש, חוף הים. טיפוח כל אתרי התיירות בעיר.
 • טיפוח שימור והרחבה של השטחים הירוקים בעיר - "ריאות ירוקות".
 • שיפור חזות העיר, הסביבה העירונית וסביבת המגורים וטיפוחם לסביבה אסטטית וייחודית.

חינוך וקהילה

 • פיתוח מודעות הציבור, הרחבת הידע והכלים העומדים לרשותו, לשמירה על איכות החיים והקיימות בעיר ושיתופו בפעילות למען הסביבה.
 • קידום חינוך סביבתי חברתי וחינוך לבריאות.

תכניות המממשות את החזון

עקרונות הקיימות

 • ממשיכים לנקות את אשדוד ושומרים על אשדוד נקייה- גיבוש תכנית חינוך כוללת לשמירה על הניקיון ושיפור מערך איסוף האשפה.
 • בנית תכנית אסטרטגית לעיר ירוקה ומקיימת, המתכללת את התפיסה והעשייה.
 • תכנון מרכז לאומי לקיימות.קיום ועידה ארצית שנתית לאיכות הסביבה ולקיימות באשדוד.
 • בנית תכנית להפחתת גזי החממה, הורדת מפלס זיהום האוויר בעיר.
 • השלמת נתיבי אופניים המרשתים את העיר ובחינת אפשרויות השכרת אופניים לתושבים, למען בריאות התושבים והפחתת זיהום האוויר.
 • הפרדת פסולת והצבת מרכזי מחזור ברחבי העיר.
 • שימוש בעקרונות הבנייה הירוקה ויישומה בבינוי מבני חינוך ובמבני ציבור.
 • אכיפה- מינויי פקחי סביבה, להגברת אכיפת חוקי העזר העירוניים בנושא ניקיון, זיהום אוויר, מים וקרקע ועישון והגברת פעילות האכיפה כנגד מזהמים.
 • ייצור חשמל סולארי על גגות מבנים ציבוריים.
 • חימום סולארי של בריכות שחיה.
 • בניית תוכנית להפחתת צריכת החשמל במוסדות הציבור.
 • התקנת אמצעי תאורה חדישים חסכוניים, בתאורה ציבורית ובמבני ציבור.
 • הקמת חניון לרכב כבד, להפחתת זיהום האוויר ולהגברת הבטיחות בעיר.

שימור ופיתוח נכסים טבעיים

 • הקמה ופיתוח של פארק עירוני- אשדוד ים כ "ריאה ירוקה" גדולה.
 • שימור חופי הים והגברת אכיפת החוקים בנושא שמירה על רצועת החוף.
 • שיקום נחל לכיש ושימוש בו לשיט.
 • יצירת הגנה סטטוטורית ומנגנונים קבועים לשמירה על השטחים הפתוחים.
 • שיקום פארקים, פארק הדיונה ופארק השיטה המלבינה.

חינוך וקהילה

 • הרחבת שיתופי הפעולה עם הפורום הציבורי לאיכות הסביבה.
 • הסברה וחינוך- פיתוח מערך הדרכה להטמעת עקרונות הקיימות בעיר, על ידי התעשיה, מערכת החינוך והציבור הרחב.
 • חינוך לאורח חיים בריא.
 • שיתוף ילדים ונוער בעשייה עירונית פעילה למען הסביבה והקהילה.
 • שיפור חזות העיר באמצעות אמנים מקומיים.
 • ועידת אשדוד לאיכות הסביבה
close