image

מדיניות

ערכי ליבה

 בהיותנו גוף ציבורי נותן שרות, אנחנו מחויבים להתנהל בהתאם לערכים וכללי התנהגות ערכיים. ערכי הליבה של הארגון הינם תוצאה של תהליך ארוך של קבוצות מיקוד, קבוצות חשיבה וסדנאות הטמעה אשר כללו את כלל העובדים והמנהלים עד לגיבוש הערכים הנבחרים.

ערכי הליבה הם עקרונות יסוד המנחים ומניעים עמדות ופעולות, הם אמונות היסוד שלנו באשר לנכון, הוגן, ראוי, טוב ורע, המתבטאות במעשינו וביחסינו עם הזולת.הערכים הם תעודת הזהות הערכית וההתנהגותית שלנו כרשות ויהוו דרך להתנהלות עירונית נכונה ונבונה.ערכי הליבה והקוד האתי אינם מחליפים את החוקים והנהלים , הם משמשים כנדבך ערכי נוסף המשלים אותםיצירתם של ערכי הליבה ושל הקוד האתי של עובדי עיריית אשדוד, בתהליך חשיבה משותף לעובדים ולמנהלים, והטמעתם בדפוסי התנהלותם של כלל העובדים, הינם נדבך מרכזי, מחולל וחשוב, בדרך לחיזוק תודעת השירות של עובדי העירייה ולשיפור רמת השירות שאנו מעניקים לתושבי העיר.

 

close