image

תכניות עבודה מקושרות תקציב

תכניות עבודה מקושרות תקציב תהליך כתיבת תכניות העבודה מקושרות התקציב הינו תהליך ספירלי, המתפתח מדי שנה ומתרחב בהיקפו ובחדירתו לרבדים השונים בארגון. תכניות העבודה נבנו על בסיס שפת תכנון משותפת, תשתית מושגית אחידה ובלוחות זמנים מחייבים. התכניות כוללות את הגדרת המטרות והיעדים המרכזיים ואת מדדי הצלחה. היעדים נגזרו מחזון ראש העיר, מהמדיניות הארגונית וממטרות העל של עיריית אשדוד, המהווים את עמוד התווך והמגדלור לעבודתנו.

המדובר בגישה ניהולית מודרנית המבוססת על התפיסה כי ארגון ציבורי, בדומה לחברות עסקיות, מחויב להתנהל על פי כלים ניהוליים מתקדמים שיסייעו בהשגת היעדים והמטרות. תפיסה זו מאפשרת לארגון לחולל שינוי בחשיבה של הדרג הניהולי, מהתמקדות בטיפול מיידי ובשוטף לחשיבה רב שנתית הכוללת: הובלה, יוזמה וחיבור של כל פרט במערכת העירונית לחזון ראש העיר תוך התייחסות לתוצאות ומדדי ביצוע ובקשר מובהק לסעיפי התקציב. מהלך המאפשר לקיומם של תהליכי תכנון מובנה, דפוסי חשיבה שיטתיים, ניהול פעולות חוצות ארגון ופעילות של מדידה בקרה והערכה. ולבסוף קבלת החלטות על סמך נתונים מדויקים.

תכניות עבודה מקושרות תקציב 2018

תכניות עבודה מקושרות תקציב 2017

תכניות עבודה מקושרות תקציב 2016

תכניות עבודה מקושרות תקציב 2015

תכניות עבודה מקושרות תקציב 2014

תכניות עבודה מקושרות תקציב 2013

תכניות עבודה מקושרות תקציב 2012

תכניות עבודה מקושרות תקציב 2011

תכניות עבודה מקושרות תקציב 2010 

הערכת המדידה ובקרה 

תהליך כלל ארגוני לבדיקת העמידה ביעדי תכניות העבודה ומדידה מקושרת תקציב באופן מערכתי. תהליך המעקב, הבקרה והמדידה מתבצע 3 פעמים בשנה כחלק אינטגרלי מהעבודה השוטפת של הארגון.

זהו כלי ניהולי מרכזי ומשמעותי בתהליכי התכנון, הביצוע והבקרה.

תהליך המדידה והבקרה מעביר אותנו מארגון העובד על פי תחושות לארגון הפועל על פי מנגנון בקרה והערכה מובנה המנתח מציאות ומגיב אליה.

עקביות בתהליכי המדידה מסייעת להפוך את תכנית העבודה ממסמך של הצהרת כוונתו בלבד למסמך מחייב הנבדק באופן עקבי ואשר מהווה כלי ניהולי במהלך כל השנה.

חשוב לציין כי המדידה איננה בוחנת רק הצלחה מול כישלון אלא מטרתה לבדוק את נקודות החוזק והחולשה של כל מחלקה ומתוך כך לקבל החלטות כיצד ניתן לשמר הישגים ולשפר תחומים בהם ההישגים נמוכים יותר.

תהליך המדידה כולל מספר שלבים:

  • הגדרת מדדים להצלחה – לכל פעילות המחלקות.
  • בדיקת קיומם של כלי מדידה למדדים השונים.
  • הכשרת וליווי נאמני תכניות העבודה והמרכזים את תהליך איסוף הנתונים.
  • הפקת דו"חות מדידה.
  • בניית מנגנון ארגוני לישיבות ולדיונים בממצאי המדידה ולהסקת המסקנות במינהלים השונים בהשתתפות מנכ"ל העירייה.
  • הוצאת דו"חות מסכמים למנהלים.
  • הטמעת ההחלטות ב-QM7  - כלי למעקב אחר החלטות.
  • הוצאת מסמך תובנות כלל מערכתיות.
close