image

מהלך קידום התכנית

מה קורה ומתי?

קודם מתכננים (סך הכל כשנה וחצי של עבודה), אחר כך מאשרים את התכנית (תלוי בכל מיני דברים, אבל לוקח בד"כ עוד כשנתיים), לבסוף אפשר להתחיל ביישום התכנון.

שלב התכנון מורכב משישה שלבים מרכזיים:

בשלב הראשון לומד צוות התכנון את המצב הקיים בעיר מכל הבחינות הרלוונטיות (מצב התחבורה, המגורים, הסביבה, התיירות, המסחר, מבני הציבור ועוד). בסופו של דבר מבינים מהן הבעיות המרכזיות שצריך לטפל בהן ומהן ההזדמנויות המרכזיות אותן אפשר לנצל. בשלב זה ייערכו כמה מפגשים פתוחים לציבור, בהם נבקש ללמוד מכם מהן לדעתכם הסוגיות המרכזיות בהן צריכה להתמקד התכנית, מהן הבעיות וההזדמנויות החשובות ביותר.

בשלב הבא מגבשים יחד את החזון לעוד כ-20 שנה. צוות התכנון יחד עם מנהיגות מקומית והתושבים מגבשים תמונת עתיד – כיצד תיראה אשדוד בעתיד. החזון מגדיר לאן רוצים להגיע ביחס לכמה שאלו מפתח, לדוגמה: מה יהיה הקשר בין העיר לים או לנמל? האם תהיה עיר אחת או יישמר המבנה של הרבעים? וכדומה. בסוף שלב זה מגדירים את המטרות והיעדים המרכזיים של התכנית.

בשלב הבא מפתח צוות התכנון חלופות, כלומר כמה דרכים שונות כדי להשיג את המטרות שנקבעו קודם. בשלב זה ניפגש פעם נוספת לדיון בדילמות או בשאלות תכנוניות בהן נבקש להקשיב לדעת הציבור.

לאחר מכן יתכנס צוות התכנון ויכין טיוטה של התכנית הסופית. אז ניפגש שוב, נציג את התכנית ונבקש לקבל משוב לפני סיכום והכנת המסמכים השונים. לאחר שמגבשים את כל המסמכים הסופיים מגישים את התכנית לוועדות שצריכות לאשר אותה (קודם כל בעיר ואחר כך הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה (בה שותפים משרדי ממשלה רבים ונציגים של המחוז). עם אישור התכנית היא מקבלת תוקף של חוק מחייב.

 

close