image

הנחיות להצבת שילוט לאתר בנייה

מידע כללי

מטרת הנוהל הינה לשמש כלי בידי הרשות לניהול המרחב הציבורי הן בהיבט חזות העיר, הן בהיבט בטיחות התושבים והן בהיבט השקיפות הציבורית באשר לפרויקטים אשר מקודמים בעיר. עיריית אשדוד שמה למטרה להתמודד עם הצבת שלטים פירטיים אשר הוצבו ללא אישור הרשות, מהווים סכנה בטיחותית לתושבים ואינם מייצגים פרויקטים אמיתיים אשר מקודמים במינהל ההנדסה.

נוהל הצבת השילוט

  1. כתנאי לקבלת אישור להצבת שילוט יש למלא את הטופס המצורף, להחתים את הגורמים המופיעים בטופס ולקבל את אישור ועדת השילוט לעניין מראה השלט – נספח א'.
  2. לאחר קבלת אישור ועדת שילוט, ניתן לקבוע את השלט באתר.
  3. אגרת השילוט תחויב בהתאם לחוק העזר מודעת ושלטים – רק לאחר הצבתו במקום.

 הצבת שילוט לפרויקט פינוי בינוי

  1.  הצבת שלט לפרויקט פינוי בינוי תאושר לאחר שהבקשה אושרה על ידי ועדת השילוט העירונית.
  2. שילוט של פרויקט ללא אישור ועדה יכיל מדבקה אדומה (נספח ב'), אשר תציין כי הפרויקט טרם עבר אישור ועדה מקומית.
  3. בפרויקט אשר עבר ועדה מקומית ניתן יהיה להסיר את המדבקה.

 הצבת שילוט לפרויקט בנייה

  1.  הצבת שלט לפרויקט בנייה תאושר לאחר שהבקשה אושרה על ידי ועדת השילוט העירונית.
  2. שילוט של פרויקט ללא היתר יכיל מדבקה אדומה (נספח ג') אשר תציין כי לפרויקט טרם התקבל היתר בנייה.
  3. בפרויקט בעל היתר בתוקף ניתן יהיה להסיר את המדבקה ולהחליף את המדבקה של פרטי היזם ברשימת המתכננים והיועצים – נספח ד'.

הערה לשימוש בפורמט העירייה

יש להקפיד להשתמש אך ורק בגופנים ובגדלים אשר בפורמט המצורף. מגיש הבקשה רשאי לשנות אך ורק את פרטי הפרויקט פרטי היועצים והדמיית המבנה, כל שאר הנתונים והעיצובים יישארו אחידים בכל השלטים אשר יוגשו לוועדת השילוט לאישור.

 

מפרטים טכניים

 

 

קבצים להדפסה

 

close