image

פינוי בינוי

תהליכי התחדשות העירונית מאפשרים להחיות מרקם עירוני ישן ומנוון, באמצעות בנייה חדשה בתוך הסביבה העירונית הבנויה. הבנייה החדשה מהווה הזדמנות להכניס לאזור שימושי קרקע חדשים, להכניס דיירים חדשים (אשר ימתנו את התבגרות האוכלוסייה), וגם להביא לניצול יעיל יותר של תשתיות ומוסדות ציבור מתרוקנים ולשמירה על שטחים פתוחים. 'תהליכי התחדשות עירונית באשדוד מתקיימים בעיקר ברובעים הוותיקים  - א', ב', ג', ד', ה', ו', ח.

פרויקט מסוג פינוי בינוי כולל בתוכו הריסת בניני מגורים ישנים ובנייה של מבנים חדשים יותר במקום המבנים שנהרסו. הבנייה החדשה מייצרת מתחם צפוף יותר מבחינת מספר דירות ואופי הבנייה. פרויקטים מסוג זה נבנים בפרק זמן ארוך יותר מההתחדשות לפי תמ"א 38 אך נותנים פתרון למספר תושבים גדול יותר ומאפשרים גם ריכוז שימושים שונים במתחם אחד. לדוגמה, שילוב של חנויות, משרדים, מוסדות ציבור ביחד עם דירות מגורים.

הכנת תוכנית לפרויקט מסוג פינוי-בינוי דורשת התייחסות מקצועית גם להיבט התנועה והחניה ולשירותים העירוניים שניתנים ידי מוסדות ציבור בסביבת המתחם, ומצאי השטחים ציבוריים פתוחים הסמוכים – וזאת מאחר שהפרויקט ישרת מספר תושבים רב יותר, אשר זקוק לקבל שירותים עירוניים אלו בצורה איכותית וראויה.

(כיום יש בעיר שלושה פרויקטים מאושרים בהליך פינוי בינוי - "מתחם מגורים ברח' הדקל" – רובע א', "מתחם בין רחובות חיים משה שפירא והרצל"- רובע ד', ו'-'"מתחם בין רחובות הרב שאולי והרצל" – רובע ד).

כאשר יש אפשרות לבנות את המבנים החדשים בטרם הריסת המבנים הישנים – הפרויקט נקרא בינוי-פינוי. בתצורה זו יש יתרון, משום שהתושבים יכולים ליהנות מבנייה חדשה ואיכותית בלי אי הנוחות שכרוכה במעבר למגורים זמניים.

 

close