image

תשלום/החזר אגרה למידע

הגשת בקשה לדף מידע או לתיק מידע, כרוכה בתשלום: את התשלום ניתן לבצע לבצע באשראי כאן, לאחר התשלום יש לפעול לפי ההנחיות בהמשך. לחלופין - במזומן באמצעות שובר לתשלום בדואר. (ניתן לקבל שובר בדלפק הרישוי במינהל הנדסה- בניין העיריה קומה 2. בימים א'-ה' בין 8:30-12:00). 

הזמנת דף מידע או תיק מידע, כרוכה בתשלום אגרת מידע, להלן שיעורה:

שיעור אגרת מידע:

תיאור הקרקע

מחיר

מגרש בודד

194 ₪

2 מגרשים בקרקע רצופה

311 ₪

כל מגרש נוסף בקרקע רצופה

97 ₪

החזר אגרת מידע

אגרת מידע להיתר כוללת תשלום אגרת מידע – עבור בקשה למידע תכנוני ואגרת מידע עבור הגשת בקשה למידע להיתר (המוגשת במערכת רישוי זמין ותוקפה יפה ל-90 ימים).

באפשרותך לקבל החזר תשלום אגרת מידע, מכל סוג, במקרה של הזמנה שנעשתה בטעות (טכנית/ חיוב כפול וכד').

וכן החזר תשלום אגרת מידע להיתר- במקרה בו האגרה שולמה לצורך הגשת בקשה למידע להיתר, אך הבקשה למידע לא זכתה למענה הרשות, במסגרת הזמנים הנקובה בחוק. 

לצורך קבלת ההחזר יש למלא את טופס "בקשה להחזר אגרת מידע" להלן ולשלוח אותו בדוא"ל לכתובת:

sharontu@ashdod.muni.il או לחילופין להגישו ידנית בדלפק השירות והמידע של מינהל ההנדסה, קומה 2 בבניין העיריה (בימים א' עד ה' בין השעות 8:30-12:30) לידי שרון תורג'מן.

נשמח לעמוד לשרותך בכל שאלה בנושא 

שרון תורג'מן, מנהל מדור שירות ומידע | מינהל הנדסה אשדוד | 08-8545405

 

close