image

ניהול מערכות מידע

המחלקה נותנת תמיכה ליחידות העירייה בניהול מערכות ממוחשבות. עיקר פעילותה בריכוז מידע תמחירי לשימושן של היחידות השונות, ביצוע תאום עבודות שנתיות בין היחידות וגורמי חוץ, מסירת מידע לגורמים פרטיים על פי חוק חופש המידע, הכנת תיקים לסריקה והעברת נתונים לרישוי זמין ועדכון שוטף של מערכת GIS.

 

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
אלה גורביץ מנהלת מדור 08-8545491 alla@ashdod.muni.il
אירנה ראש אחראית נושא 08-8545462 irena@ashdod.muni.il
close