image

מחלקת נכסים

במחלקת נכסים עובדים בהתאם לחזון ראש העיר למתן שירות לתושב ושמירה על שטחים ציבוריים וחזות פני העיר. המחלקה מטפלת בכל נכסי דלא ניידי (מגרשים ומבנים) אשר להם זיקה קניינית כלשהי לעירייה, כגון: בעלות, חכירה, שכירות, זכויות שימוש וכיו"ב. בנוסף, המחלקה מטפלת בקבלת בקשות לוועדת השילוט העירונית מכוח חוק העזר לאשדוד (מודעות ושלטים). ועדת השמות למתן שמות רחובות והנצחות ברחבי העיר.

מנהלת מחלקת נכסים עו"ד מירב ביטון | צילום: נדין גורוכובסקי

פעילות המחלקה

 1. רישום שטחים ציבוריים על שם העירייה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) וניהול ועדכון ספר הנכסים.
 2. הקצאה והשכרה של נכסים לצורכי מוסדות צבור כגון בתי כנסת, בתי ספר, מעונות יום וכיו"ב.
 3. שכירות של מבנים לצורכי העירייה: משרדי עירייה, גני ילדים וכיו"ב.
 4. לרכוש ולמכור מקרקעי ציבור.
 5. טיפול בפרויקטים בהם כלולים נכסי העירייה.
 6. טיפול שוטף בנכסים בבעלות העירייה - הטיפול כולל פיקוח על השימוש בשטחים ציבוריים, עריכת הסכמים (הסכמי רשות ופיתוח, שכירות) ואישורם, לפי הנדרש במועצת העירייה ובמשרד הפנים, גביית כספים וטיפול שוטף אחר.
 7.  קבלת בקשות להיתר לחתימת עירייה כבעלים.
 8. מתן כתובות ומספור בתים לטופס 2 ולטופס 4.
 9. טיפול בוועדת הקצאות קרקע מקצועית וועדת משנה להקצאות קרקע.
 10. טיפול בשלטי רחובות ואתרים.
 11. טיפול בזכייני פרסום עירוניים.
 12. טיפול בוועדת שילוט עירונית.
 13. טיפול בוועדת שמות עירונית.

הקצאות קרקע לצורכי ציבור

המחלקה מרכזת עבודתה של ועדת הקצאות קרקע מקצועית, ועדת המשנה להקצאות קרקע, בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית, שמטרתו להסדיר הקצאת קרקע או מבנה בפטור ממכרז ללא תמורה (גם תמורה סמלית במשמע) מאת רשויות מקומיות לגופים הפועלים בתוך תחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיו"ב, כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור (להלן-הקצאת קרקע).

ועדת שמות

מנהלת המחלקה מטפלת בקבלת בקשות לוועדת השמות העירונית בהתאם לקריטריונים לקריאת שמות שאושרו במועצת העיר. קבלת בקשות למתן שמות, בחינתם על פי קריטריונים והעברה לדיון בוועדת השמות. אישור פרוטוקול ועדת השמות במועצת העיר. מתן מענה למגישי הבקשות בהתאם להחלטת ועדת השמות.

 טיפול בקבלת קוד רחוב מול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והפצתו לכלל הגורמים הרלוונטיים (עירייה, חב' החשמל, בזק, תאגיד המים יובלים וכיו"ב).

 1. ריכוז עבודתה של ועדת שמות.
 2. קבלת בקשות להנצחת שם. 
 3. אישור פרוטוקול ועדת השמות במועצת העיר.

ועדת שילוט

מחלקת נכסים מטפלת בריכוז הבקשות לוועדת שילוט עירונית בהתאם להוראות חוק העזר לאשדוד (מודעות ושלטים), התשנ"ח-1997 (להלן:"חוק העזר"), קבלת בקשות והעברתם לדיון בוועדה. עם קבלת החלטות הוועדה מתן מענה למגישי הבקשות ולאגף הפיקוח העירוני בעירייה האחראי על הפקת אגרת הרישיון ופיקוח שלטים ברחבי העיר בהתאם לחוק העזר.

 1. ריכוז עבודתה של ועדת שילוט.
 2. קבלת בקשות בדבר הצבת שילוט בשטחים הציבוריים ובשטחים הפרטיים.

שלטי רחובות ואתרים

מחלקת נכסים מטפלת בהזמנת והצבת שלטי ועמודי רחובות ואתרים ברחבי העיר. שלטי הרחובות מסייעים בהתמצאות במרחב הציבורי לציבור הרחב, שמירה על חזות פני העיר. מתבצעים סיורי שטח של מפקחת המחלקה למיפוי והזמנת שלטי אתרים חדשים וחידוש שלטי אתרים קיימים ברחבי העיר. טיפול בקריאות מוקד עירוני, תחזוקת והחלפת שלטים מול זכיין שילוט עירוני.

מתקני פרסום עירוניים

טיפול בזכייני שילוט עירוניים למתקני פרסום והכוונה, עמודי רחוב מוארים ומפות עיר מול זכיין עירוני המטפלת בתחזוקה והקמת המתקנים בשטח, לרבות חידוש מסרי ההכוונות לאתרים ורבעים בעיר.

קיימים כ- 200 מתקני הכוונות עירוניות הפרוסים ברחבי העיר, 180 עמודורים וכן, כ-30 בילבורדים (שילוט חוצות). טיפול בקריאות מוקד עירוני בגין תקלות במתקנים ועוד.

 

דרכי התקשרות

טלפון: 08-8545306
שעות פעילות: ימים ב', ה' - 08:30-11:00
יום ג' - 16:00-18:30
כתובת: בית העירייה, קומה 2

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
עו"ד מירב ביטון מנהלת המחלקה 08-8545307 meravb@ashdod.muni.il
מיכל נהון מזכירה 08-8545306 michal@ashdod.muni.il
הלן לחיאני מפקחת 08-9568102 helenla@ashdod.muni.il
גילה קרילקר מפקחת 08-8545308 gilaka@ashdod.muni.il
מיכל גבריאלי מפקחת 08-8545305 michalga@ashdod.muni.il
close