image

שלבי הגשת בקשה להיתר

סרטון הסבר הגשת בקשה להיתר

מסלולי בקשות להיתר:

מסלול מקוצר - הליך של 25 יום משלב בדיקת התכנית על להחלטת הוועדה.

במסגרת סעיף 145ב לחוק ניתנה בידי שר האוצר הסמכות לקבוע סוגי בניינים, עבודות ושימושים שניתן לדון בהם בהליך רישוי בדרך מקוצרת ככל שהם עונים על הכללים הבאים:

  • הם לא עשויים ליצור סיכון או הפרעה של ממש;
  • הם לא עשויים ליצור השפעה מהותית על חזות הבניין, על הסביבה ועל אופיין ומאפייניהן.

 

לקישור לתקנות התכנון והבניה (הליך רישוי בדרך מקוצרת) התשע"ז – 2017 – לחץ כאן

 

מסלול מלא (תואם תב"ע) - הליך של 45 יום משלב בדיקת התכנית על להחלטת הוועדה.

כל הבקשות להיתר שאינן תואמות הליך מקוצר ואינן נדרשות בפרסום הקלה או בשימוש חורג יוגשו בהליך זה.

 

מסלול מלא עם הקלות ושימושים חורגים - הליך של 90 יום משלב בדיקת התכנית על להחלטת הוועדה.

בקשות להיתר שאינן תואמות את התכנית החלה על המגרש ונדרשות בפרסום הקלה או בשימוש חורג יוגשו בהליך זה.

שלבי הרישוי לקבלת היתר:

בתיק המידע שקיבלתם ישנו גיליון דרישות עם חלוקה לשלביות.

  1. תנאי סף לקליטת הבקשה

לצורך קליטת הבקשה במערכת רישוי זמין יש לצרף את הדרישות על פי פרוט שלב זה בתיק  המידע  להיתר.

עם קבלת האישורים ישלח SMS.

יש לשים לב:

  • תוקף תיק המידע הינו לשנתיים מיום קבלתו.
  • תוקף החלטת וועדת משנה / רשות רישוי הינה לשנתיים ללא אופציה להארכה.
  • תוקף מפת מדידה הינו לשנה.
  • תוקף נסח טאבו הינו לחצי שנה.

 

  1. בדיקת התכנית (בקרה מרחבית)

בשלב זה המחלקה בודקת את התכנית הוגשה ומעבירה להתייחסות הגורמים שנדרשו בתיק המידע את הנספחים לבדיקה. זמני הבדיקה נקבעים לפי מסלול הבקשה כפי שמפורט מעלה.

במידה ויהיו הערות, הן יועברו למתכנן לתיקונים ויוחזרו לבדיקה נוספת בפרק הזמן המוקצב.

לאחר קבלת אישור הגורמים, תועבר הבקשה לדיון ותתקבל החלטת הוועדה. עם שיבוץ הבקשה ישלח SMS.

 

  1. בקרת תכן ( השלמת גיליון דרישות לצורך קבלת היתר )

לאחר קבלת החלטת הוועדה עומד לרשות המתכנן עד שנתיים להשלמת הדרישות הנדרשות לשלב זה לפי תיק המידע.

לאחר השלמת מלוא הדרישות תופק טיוטת ההיתר וימסרו אדרות הבניה וההיטלים לתשלום.

לאחר התשלום, יועבר ההיתר לחתימות מהנדס הוועדה ויו"ר הוועדה ויימסר ההיתר החתום.

close