image

מידע בנושא פטור מארנונה לעסקים

הודעה לבעלי עסקים:

על פי החלטת ממשלת ישראל, יינתן פטור מארנונה לעסקים עבור חודשים מרץ, אפריל, מאי לשנת 2020 וזאת לעסקים שעונים לקריטריונים שקבע משרד הפנים , מצורף בזה קובץ התקנות בפירוט כל העסקים המוחרגים מקבלת הפטור 

עיריית אשדוד, באמצעות אגף הגביה תפעל ליישם את החלטות הממשלה באופן מיידי ולהעניק את הפטור באופן אוטומטי.

הודעה על הפטור תשלח במסרון לפי המתווה הבא:

 1. עסק ששילם ארנונה שנה מראש – יזוכה חשבונו בשלושה חודשים וניתן יהיה לקבל החזר כספי בהתאם לפרטי הבנק שימולאו 
 2. עסק שלא שילם עבור חודשים מרץ-אפריל – יקבל פטור אוטומטי
 3. עסק ששילם עבור חודשים מרץ ו/או אפריל – יבחר אם לקבל החזר או לקזז מתשלומים עתידיים.

חשוב לציין כי ההחזר הכספי  יינתן רק עבור עסקים להם אין יתרת חוב באגף הגביה מתקופות קודמות.

בעלי עסקים העונים לסעיף מס' 3 מתבקשים למלא "טופס פניה כללית" לאגף הגביה ולציין בו את בחירתם לקבלת החזר או קיזוז.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת עסקים בטלפון: 08-9561398 בימים א-ה בין השעות 8:30 עד 15:00.

להלן שאלות ותשובות

 1. איך אני מעודכן על מתן הפטור? 
   ישלח מסרון מאגף הגבייה על ביצוע הפטור. 

 1. איך אני יודע אם העסק שלי כלול בפטור? 
  משרד הפנים פרסם רשימה:  רצ"ב קישור לתקנה  

 1. אם שילמתי בהוראת קבע את חודשים מרץ ו/או מאי?
  יבוצע ביטול חיוב בהתאם לתקנות ובמידת הצורך יבוצע החזר כספי או קיזוז מחובות קודמים/ עתידיים. 

 1. האם יינתן פטור גם עבור אגרת שילוט ושימור רחובות לשנת 2020?
  ראש העיר הנחה לבדוק את ההיתכנות לפטור והנושא בבדיקת הלשכה המשפטית.

 1. האם יינתן פטור על אגרת שמירה?
  כרגע אין החלטה כזו.

 1. שילמתי את כל השנה בהסדר שיקים, האם אוכל לקבל חלק מהשיקים?
  ניתן לקבל חלק מהשיקים – יש להגיש בקשה מקוונת בטופס פנייה כללית לפי הקישור מעלה. 

 1. אם לא קיבלתי את הפטור ואני חושב שמגיע לי, למי עלי לפנות?
  יש למלא טופס פנייה כללית ולפרט את מהות הבקשה, אגף הגבייה ייבחן את הבקשה בהתאם לתקנות.
close