image

נתונים סביבתיים

המידע המפורסם הינו גולמי. 

על פי חוק חופש המידע: "רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש ברשותם אתר האינטרנט או בכל דרך אחרת".  מאגר הנתונים מכיל מידע רב בנושאים סביבתיים, בדגש על חומרים שנפלטו, נשפכו וסולקו לסביבה, וכן תוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה שלא ברשות היחיד.

נתונים שלא נמדדים ישירות על ידי העירייה, אבל נעשו בתחום המוניציפלי של העיר, ניתנים לצפייה בקישורים המצורפים.

תוצאות מדידות סביבתיות של איכות האוויר

נתוני זמן אמת של מערך ניטור אוויר באתר המשרד להגנת הסביבה  (דו"חות ופרסומים)

קישור לדו"ח של  חברת חשמל

תוצאות מדידות של פליטת מזהמים לאוויר, לרבות מארובות

קישור לאתר מערכת ניטור אוויר של המשרד להגנת הסביבה

איגוד ערים לאיכות הסביבה - תחנות ניטור

נתוני הניטור ונתוני הדיגום הסביבתי מפורסמים כחלק מהדוח השנתי של האיגוד

דיווח בדבר אירוע חומרים מסוכנים או פסולת חומרים מסוכנים שהושלכה בסביבה

קישור לדו"ח איגוד ערים על אירועי חומרים מסוכנים

פסולת חומרים מסוכנים שהושלכה בסביבה: 2014 | 2015  2016

תוצאות מדידות לרבות בדיקה, דיגום או ניטור של סביבה ימית

קישור לאתר  המשרד להגנת הסביבה (יש לסנן את החיפוש לים וחופים, מחוז דרום)

קישור לדוחות מעבדה עבור דיגום של אגף חופים בעירייה 04.03.14   |  25.03.14  |   30.07.14   |   20.11.14

טבלת דיגום מי הים בחופים: 2014 | 2015 | 2016

תוצאות מדידות לרבות בדיקה, דיגום או ניטור בשפכים או בקולחים, לרבות שפכים תעשייתים

טבלת דיגום של תאגיד המים  יובלים לשנת 2013

קישור לדוחות דיגום שפכים של איגוד ערים לאיכות הסביבה

תוצאות מדידות לרבות בדיקה, דיגום או ניטור של פסולת המוטלת לים

המשרד להגנת הסביבה (יש לסנן את החיפוש לים וחופים, היתרי הזרמה, מחוז דרום)

תוצאות מדידות לרבות בדיקה, דיגום או ניטור המבוצעות במקור מים כמשמעותו בחוק המים

קישור לדוחות  דיגום מי שתיה של תאגיד המים יובלים

קישור לתוצאות דיגום בנחל ע"י איגוד ערים

 דיגום אגם -  29.05.14   |   06.07.14

טבלה מרכזת של פארק אשדוד ים -   2014 | 2015 2016

נתונים על זרימות שפכים וקולחים לסביבה

קישור לאתר תאגיד המים יובלים

נתונים על כמות הבוצה ואיכותה המסולקת ממתקני טיפול בשפכים וממפעלי טיפול בבוצות

מכון טיהור שפכים - יובלים

יישום חומרי הדברה בסביבה

איגוד ערים לאיכות הסביבה

הדברה 2014 | 2015 | 2016  |  2017

נתוני פליטות של ביו - גז באתרי סילוק פסולת

קישור לדו"ח של מטמנת דודאים במסגרת מרשם פליטות לסביבה PRTR

נתוני פליטה של תשטיפי פסולת מחוץ לתחומי אתר סילוק פסולת דודאים

 דו"ח 2013 מטמנת דודאים

דו"ח 2012 מטמנת דודאים

פסולת המושלכת ברשות רבים

מס' פניות למוקד, לפי רובע, בדבר פסולת בניין שהושלכה ברשות רבים 2014 | 2015 | 2016

תוצאות מדידות לרבות בדיקה, דיגום או ניטור של קרינה מייננת ובלתי מייננת

פרסום דו"חות מדידת קרינה בלתי מייננת על ידי איגוד ערים לאיכות הסביבה 

מערכת ניטור רציף של אנטנות סלולאריות של המשרד להגנת הסביבה

תוצאות מדידות לרבות בדיקה, דיגום או ניטור של ריכוז גז ראדון

קישור למדידות של המשרד להגנת הסביבה

תוצאות מדידות לרבות בדיקה, דיגום או ניטור של ריכוז גז ראדון מקרקע וחומרי בנייה

קישור למדידות של המשרד להגנת הסביבה

תוצאות של מדידות רעש

נושא רעש באתר איגוד ערים לאיכות הסביבה

קישור לדו"ח רעש מטוסים

תוצאות של מדידות לרבות בדיקה, דיגום או ניטור המבוצעות בקרקע

קישור לדוחות של איגוד ערים לאיכות הסביבה

זרימות או דליפות של שפכים תעשייתיים, לרבות דלקים, שמנים ומוצריהם לסביבה, לרבות מערכות ביוב ציבוריות

קישור לנושא שפכים באתר איגוד ערים לאיכות הסביבה 

קישור לאתר המשרד להגנת הסביבה  (יש לסנן את החיפוש שפכים, מחוז דרום)

פינוי תמלחת - לרבות מקור התמלחת, כמותה, איכותה ויעדי פינוי

קישור לאתר המשרד להגנת הסביבה  (יש לסנן את החיפוש ים וחופים, היתרי הטלה)

קישורים כלליים

מאגר הנתונים מכיל מידע רב בנושאים סביבתיים, בדגש על חומרים שנפלטו, נשפכו וסולקו לסביבה, וכן תוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה שלא ברשות היחיד. המידע המפורסם בחלקו מעובד ובחלקו גולמי.

על מנת לקבל תוצאות ממוקדות, ניתן לחפש מידע על פי השדות המוצעים, לרבות טקסט חופשי וחיפוש מתקדם.

דף חופש המידע באתר המשרד להגנת הסביבה

דף חופש המידע באתר איגוד ערים לאיכות הסביבה   (02 - מידע סביבתי לרשות הציבור) 

דף חופש המידע באתר יובלים

חוק חופש המידע

תקנות חוק חופש המידע

דו"חות סביבתיים של חברת חשמל

משרד הבריאות

close