image

היחידה לקידום נוער

 היחידה לקידום נוער באשדוד מהווה את זרוע הטיפול בנוער מנותק הפועלת במחלקה למניעת נשירה וקידום נוער שנבנתה במינהל החינוך מתוך ההכרה שעל מנת לתת מענה מעמיק ולהתמודד עם תופעת הנשירה, יש צורך בבניית שירות המסוגל לתת מענה מעמיק וכוללני לנוער מנותק ובסיכון.

המחלקה פועלת במבנה ארגוני הנשען על רצף טיפול החל מחיזוק ההתמדה במוסדות החינוך, מניעת נשירה לתלמידים בסיכון ועד טיפול ושילוב מחדש של בני נוער מנותקים.

היחידה לקידום נוער באשדוד, מטפלת במספר סוגי אוכלוסיות, כאשר לכל אוכלוסייה נבנות תוכניות חינוכיות-טיפוליות, על פי צרכי האוכלוסייה הרלוונטית.

האוכלוסיות המטופלות

 • נערות בסיכון
 • נוער מן המגזר החרדי
 • נוער יוצא אתיופיה
 • נוער יוצא חבר העמים
 • נוער ותיק
 • בני נוער עם מאפיינים פסיכופתולוגיים
 • היחידה באשדוד מטפלת בממוצע של כ- 130 בני נוער מידי שנה.
 • מדיניות היחידה שמה דגש בעיקר על איתור ויישוג של בני נוער מנותקים.

בשנה הנוכחית, הציבה היחידה לעצמה מספר מטרות ויעדים

מטרות העל

א. העצמת הטיפול בפרט.
ב. העמקת הקשר בין הנערים להוריהם, תוך חיזוק הסמכות ההורית.
ג. הגברת ההתמדה בתוכנית היל"ה ב - 10% - התמקדות בנושא הלמידה ובמערך התומך בה.

יעדים

א. התמקדות בנושאים הבאים ושילובם בפעילויות המתוכננות ביחידה: 

 • עבודה פרטנית.
 • הכנה לצה"ל.
 • עולם התעסוקה.
 • מניעה וצמצום התנהגויות בסיכון. 
 • העצמה, מנהיגות והתנדבות בקהילה.
 • "בדרך לבגרות" - שילוב חניכים במסלולי 12 שנות לימוד, התמדה והישגים לימודיים משמעותיים.

ב. פיתוח הידע המקצועי והלמידה הפנים ארגונית על ידי סדנאות מונחות, סיורים והרצאות רלוונטים.
ג. העמקת ההתערבות במישורים הפרטניים והקבוצתיים על פי יעדים ומטרות שיקבעו מראש.
ד. מעקב והקפדה על תיעוד הרצף הטיפולי בתיקים האישיים של הנערים – על פי הנדרש.

close