image

תוכנית נחשון - קידום שוויוניות הישגים וצמצום פערים

תוכנית הוליסטית בשיתוף עם המחלקה למניעת נשירה והאגף לביקור סדיר במשרד החינוך.
התוכנית פעילה בחטיבת הביניים לתלמידים על סף נשירה עם בעיות התנהגות והישגים 
בארבעת המקיפים: מקיף ג', מקיף ד', מקיף ו' ומקיף ב'.
86 תלמידים בכיתה ח' לומדים בתוכנית.

מטרות התוכנית

 • מתן סיוע לכל תלמיד לצמצום פערים לימודיים חברתיים ורגשיים
 • צמצום נשירת תלמידי חטיבת הביניים ממערכת החינוך
 • העצמה לימודית, חברתית, רגשית לקראת הצלחתם של התלמידים בחטיבה העליונה.
 • הכשרת צוותים חינוכיים בביה"ס לעבודה עם ילדים ונוער בסיכון.

יעדים

 • הבאת תלמידי נחשון לתפקוד נורמטיבי ושליטה בתחומי הידע ברמת בני גילם.
 • 80% ממשתתפי התוכנית ימשיכו לימודיהם במקיף ויגיעו להישגים חיוביים.
 • עקרונות התוכנית יוטמעו בהדרגתיות בעבודה השוטפת של צוותית חינוכיים באשדוד.

עקרונות התוכנית

 • תפקידנו כמערכת חינוכית, הוא לספק לילד חוויית הצלחה, מתוך אמונה שברגע שאדם מצליח הוא יכול להתמודד עם האזורים החלשים בחייו.
 • במסגרת התכנית מושקעים משאבים כספיים ואנושיים רבים שמטרתם לספק לתלמיד חינוך אישי, תוך כדי ליווי פרטני. 
 • כל ילד הוא חלק מקבוצה קטנה המונה 10-12 תלמידים.
 • מדריך חינוכי מתפקד למעשה כחונך של הילד ומלווה את התקדמותו יחד עם מחנך כיתת האם.
 • נבנתה מערכת לתמיכה רגשית וחברתית.
 • מופעל מערך סיוע לתלמידים התכנית לחינוך אישי מבוצעת וממומנת ע"י עיריית אשדוד-המחלקה למניעת נשירה ומשרד החינוך.
close