image

תוכנית גינה בגן

תוכנית "גינה בגן" הפועלת ביוזמת מינהל החינוך בשיתוף קרן קרב, איגוד ערים לאיכות סביבה, מחלקת נטיעות ומשרד החינוך, החלה לפעול בשנת הלימודים תשס"ט ב- 14 גני ילדים וכיום מונה כ-30 גנים. 

במסגרת התוכנית הוקמו בגני הילדים גינות לימודיות ופותחה תוכנית לימודית - חינוכית בנושאי טבע, סביבה ועולם הצומח והחי, המתאימה לגילאי הגן ומאפשרת התנסות ולמידה חווייתית. תוכנית זו שמה דגש הן על פעילות של חקר, ניסוי ולמידה והן על פעילות חינוכית והקניית ערכים חברתיים וסביבתיים. 

רציונל התוכנית

תהליכי השינוי הפועלים בעולם המערבי חוללו שינוי מרחיק לכת בעולמם של הילדים. הילדים כיום מנותקים רוב היום ממגע ישיר עם הסביבה, הצומח, החי ומתופעות הטבע המשתנות והקבועות. עם זאת, התעניינות הילד בעולם הצומח והחי היא גדולה וטבעית והוא לומד את סביבתו דרך שימוש בחושיו ובהתנסויות.

הקמת גינה לימודית אקולוגית בגן מאפשרת לילדים מגע ישיר ומוחשי עם הגינה, התנסות בעבודת האדמה ולמידה של תהליכים שונים המתרחשים בטבע, כמו מעגל עונות השנה ותהליכים של צמיחה, התפתחות והשתנות מזרע לפרי. 

החיבור לגינה וההנאה מהעבודה בה מפתחים בקרב הילדים את בסיס להבנת יחסי הגומלין בין האדם לאדמה ולעולם הצומח והחי ומגבירים את המודעות הסביבתית כלפיהם. 

כמו כן, עבודת הגינה מזמנת הנאה ושמחת יצירה, מעודדת ומטפחת בקרב הילדים סקרנות, יכולות התבוננות והבנה של תופעות המתרחשות בטבע וכוללת התנסות בעריכת ניסויים ומעקב אחר התהליכים השונים. 

בנוסף, התוכנית הלימודית שמה דגש על הפן הערכי-סביבתי. העבודה השוטפת והמשותפת בגינה מהווה כר נוח וחווייתי ללימוד וחינוך לערכים חברתיים וסביבתיים. באמצעות העבודה בגינה נחשפים ולומדים הילדים ערכים כמו אחריות, מסירות, התמדה, שיתוף והשתתפות, סובלנות ועוד וכן לומדים על חשיבות השמירה על הסביבה.

מטרות

  • הכרת עקרונות ומושגים מתחומי הטבע, הבוטאניקה והחקלאות
  • קידום הבנת יחסי הגומלין בין האדם והסביבה.
  • פיתוח יכולת ההתבוננות, הבחנה ומעקב אחר הסביבה.
  • פיתוח יכולת החקירה והגילוי: העלאת השערות, ניסויים ותצפיות.
  • הקניית ערכים חברתיים וחיזוקם: שיתוף פעולה, עזרה לזולת, סבלנות, יוזמה, התמדה ועוד.
  • טיפוח אחריות אישית וקולקטיבית של ילדי הגן באמצעות פעילות אקטיבית בגינה
  • טיפוח הקשר של הילד לארצו ולנופיה ועידוד אחריותו לשמירת הסביבה.
  • שיתוף הורים ועידוד מעורבותם בפעילויות המתקיימות בגן 

להלן מגוון מתוצרי התוכנית

* לחצו על שם התוצר המבוקש לצפייה בתוכן המלא במסך גדול.

close