image

הנגשות אקוסטיות - הסבר להורים

כללי

בתחילת שנת הלימודים תשע"ט נכנסו לתוקף "תקנות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה" במסגרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. בהתאם לכך, שונו נהלי נגישות האקוסטית ומעורבותכם כהורים חיונית.
על מנת לקבל התאמה אקוסטית של כיתת הלימוד והגברה סביבתית בהתאם לצורך, עליכם ההורים להגיש בקשה כתובה למזכירות בית הספר בו לומד ילדיכם ולצרף את כל המזמכים הנדרשים.
להורים המעוניינים לקבל הנגשה אקוסטית לילדיהם הלומדים בגני הילדים, יש להגיש את הבקשה והמסמכים הנלווים למזכירות המחלקה לחינוך מיוחד בעירייה.

להלן תהליך הגשת הבקשה להנגשה:

  1. מילוי והגשת טופס בקשה לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נספח 1.
  2. צירוף מסמכים רפואיים.
  3. המלצת המרכז המחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים – להלן רשימת מרכזים טיפוליים שאליהם ניתן לפנות

טפסים 

close