image

מחלקה לחינוך מיוחד

המחלקה לחינוך מיוחד במנהל החינוך אחראית לטיפול במסגרות החינוך המיוחד בעיר ובתלמידי החינוך המיוחד בגילאי 3 עד 21. המחלקה רואה את ייעודה במתן אפשרות לתלמידים עם צרכים מיוחדים לממש את יכולותיהם החברתיות, הקוגניטיביות והרגשיות במערכת החינוך, ובקידום התלמידים לקראת השתלבות בחברה. 

בשיתוף עם נציגי החינוך המיוחד בעיר, אחראית המחלקה לקביעת המדיניות החינוכית ולהובלת העשייה במסגרות החינוך המיוחד. 

העשייה החינוכית בתחום החינוך המיוחד באשדוד נעשית בהתחשב בצרכים המיוחדים בכל מסגרת חינוכית ובזיקה למדיניות החינוך הרגיל. אשדוד קולטת תלמידים מהסביבה ותלמידים שאין להם מסגרות מתאימות מופנים למסגרות בחוץ.

תחומי אחריות ופעילות מרכזיים

 1. ארגון והפעלה שוטפת של שירותים מנהליים, משקיים, טיפוליים וחינוכיים בכל מוסדות החינוך המיוחד.
 2. ניהול ועדות השמה, שיבוץ תלמידים למסגרות החינוך המיוחד וטיפול בפרט.
 3. העסקת סייעות בחינוך המיוחד הכשרה ולווי.
 4. תיאום מערכת היסעים למסגרות החינוך המיוחד.
 5. אחריות על הנגשת בתי ספר.
 6. מעורבות חברתית במסגרות לחינוך מיוחד.

מסגרות החינוך מיוחד

ילד שהוחלט על השמתו בחינוך המיוחד, ישובץ במסגרת החינוכית עליה קבעה המערכת כי היא המתאימה ביותר לצרכיו.

 • גנים טיפוליים: עיכוב התפתחותי, רגשי, שפתי, לקויי למידה, פיגור, גני תקשורת.
 • בית ספר כוללני לחינוך מיוחד: בתי ספר אלו מתמקדים במתן מענה חינוכי וטיפולים לילדים עם לקויות ספציפיות כגון פיגור, בעיות התנהגות וכו'.
 • כיתות מיוחדות בבית ספר רגיל: ילדים עם צרכים מיוחדים שמחד אינם יכולים להשתלב בחינוך הרגיל, אך מאידך מסגרות החינוך המיוחד הכוללני אינן מתאימות להן, יכולים להשתלב בכיתות מיוחדות המשולבות בבתי ספר רגילים:

- כיתות ליקויי למידה : מיועדות בד"כ לילדים עם ליקויי למידה או בעיות רגשיות.

- כיתות תקשורת : לילדים עם בעיות תקשורת.

- כיתות ללקוי שמיעה : לילדים עם בעיות שמיעה.

לרשימת כיתות ללקויי למידה, תקשורת ושמיעה לחץ כאן

זכאות לחינוך מיוחד

ועדת השמה

השמת תלמידים במסגרות החינוך המיוחד נקבעת, בהתאם לחוק, על ידי ועדת ההשמה, על בסיס חוות דעת חינוכית והערכות מקצועיות. ראוי להדגיש, כי בכל שלב במסלול הלימודי, לכל תלמיד קיימת הזכות והאפשרות למעבר בין מסגרות החינוך השונות, כולל השתלבות בחינוך הרגיל בהתאם להתפתחות במצבו ובתפקודו.

הזכאות תקפה לשלוש שנים, בסוף התקופה יש לחדש את ועדת ההשמה. בוועדת השמה מתקבלת ההחלטה אם התלמיד ילמד בחינוך רגיל או בחינוך מיוחד, ובאיזו מסגרת ישובץ: גן לחינוך מיוחד, כיתת חינוך מיוחד בבי"ס רגיל, או בי"ס לחינוך מיוחד.

ועדת השמה דנה בעניינו של מי שהופנה אליה בידי הורה, מוסד חינוך מוכר, רשות חינוך מקומית, ארגון ציבורי או מי ששר העבודה והרווחה או שר הבריאות הסמיך לכך.

מגמת משרד החינוך הינה לשלב את הילד עם הצרכים המיוחדים בחינוך הרגיל, לפיכך הפניית תלמיד לחינוך מיוחד תיערך רק לאחר שמוצו כל אפשרויות הטיפול בחינוך הרגיל.

במקרה של אי הסכמה להחלטת ועדת ההשמה רשאי הילד עם צרכים מיוחדים, ההורה או נציג של ארגון ציבורי להגיש ערר לוועדת ערר, תוך 21 ימים מיום שקיבל את ההחלטה. ועדת ערר רשאית לקבל את הערר, לדחות אותו או להחזיר את העניין לוועדת השמה לדיון נוסף.

נוהל הפניית ילד לוועדת השמה לצורכי חינוך מיוחד

יש לפנות למחלקה לחינוך מיוחד בעיריית אשדוד ולהגיש את המסמכים הבאים:

 1. בקשה בכתב לוועדת השמה, חתומה על ידי הורי הילד, או אפוטרופוס חוקי.
 2. דו"ח פסיכולוגי.
 3. דו"ח רפואי / פסיכיאטרי – אם רלוונטי לקשיי הילד.
 4. דו"ח חינוכי .
 5. דוח מבי"ס מפורט על שעות השילוב והטיפולים.
 6. צילום תעודת זהות של ההורה, עם פרטי הילד (במקרה של אפוטרופוס אחר, יש לצרף מסמך חוקי המעיד על כך).

תאריכי ועדות השמה

ועדות השמה פועלות בתאריכים ינואר עד מאי. על מנת לקבל זכאות לשנת הלימודים הקרובה בבתי הספר צריכה הוועדה להתקיים עד ה- 15 במאי ולגני הילדים עד ל-31 במאי. פנייה לזימון ועדת השמה יש להגיש לא יאוחר מ- 15 באפריל באותה שנה. 

ועדות שיבוץ פועלות בחודשים יוני ויולי. הודעות שיבוץ למסגרת חינוך המיוחד נשלחות להורים במשך חודשי הקיץ.

ועדת שיבוץ

ועדת שיבוץ אחראית לשיבוץ תלמידים במסגרת החינוך המיוחד. 

הועדה מורכבת: ממנהל רשות החינוך או נציג מטעמו, נציג הפיקוח על החינוך המיוחד וממנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי או נציג מטעמו.

הועדה קובעת את המסגרת החינוכית בה ישובצו ילדים שהופנו לחינוך המיוחד מועדת ההשמה, ודנה בהעברת ילדים בין מסגרות החינוך המיוחד.

ההורים אינם מוזמנים לדיון בועדת השיבוץ, אם כי הם יכולים להעביר את העדפותיהם למסגרת ספציפית באמצעות ועדת ההשמה או ע"י יצירת קשר עם חברי הועדה.

המשפחה רשאית לערער על ועדת השיבוץ.

נוהלי רישום

לאחר קבלת ההודעה על שיבוץ, על ההורים ללכת לרישום במחלקת גני ילדים ותלמידי בתי ספר לבי"ס לאחר ה-15 לאוגוסט.

ילדים המשובצים במסגרת חינוך מיוחד המרוחקת ממקום מגוריהם, זכאים להסעה (לפי קריטריונים של משרד החינוך). לאחר תהליך השיבוץ, המחלקה לחינוך מיוחד פונה למחלקת היסעים להסדר הסעות של הילד.

ועדת שילוב

תפקידה של ועדת שילוב הוא לקבוע את זכאותם של ילדים עם צרכים מיוחדים לקבלת סיוע בשילוב במסגרת רגילה, הכוללים תמיכה וסיוע מוגברים בבית הספר הרגיל במסגרת תכנית השילוב.

הורים המעוניינים לשלב את ילדם במסגרת רגילה, יכולים לפנות למסגרת המיועדת עם האבחונים של ילדם ולבקש שיקיימו בעניינו ועדת שילוב שתקבע את יכולתו להשתלב ואת סוג הסיוע שיש לספק לילד על מנת לאפשר לו למצות את כישוריו.

הפנייה לועדת שילוב יכולה להתבצע על ידי אחד מהגורמים: 

אם הוחלט כי הילד זכאי לקבל תמיכה מתוקף תכנית השילוב, מתכנס הצוות הרב-מקצועי של ביה"ס (צוות המונה אנשי מקצוע מתחום החינוך, הטיפול, הייעוץ והאבחון) לבנות – בשיתוף ההורים והילד – תכנית לימודים יחידנית (תח"י), שתתאים לצרכיו ויכולותיו של הילד.

היקף התמיכה בתלמיד המשולב (למעט סייעת), נקבע בדיוני הצוות הרב-מקצועי. ממוצע שעות התמיכה עומד על כ-3 שעות שבועיות, חלקן בתמיכה פרטנית וחלקן במסגרת קבוצתית.

לרשימת מוסדות החינוך המיוחד לחץ כאן

לרשימת כיתות ללקויי למידה, תקשורת ושמיעה לחץ כאן

קישורים לחינוך המיוחד

אגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך לחץ כאן

ארגון "בזכות" לחץ כאן

"מקום מיוחד" לחץ כאן

 

פרטי התקשרות

טלפון: 08-8545267, 08-8545127, 08-8545032
פקס: 08-8545897
שעות פעילות: ימים א'-ה' 8:00-16:00
כתובת: בניין העירייה, קומה 1, חדר 102

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
טלי מימון מנהלת מחלקת חינוך מיוחד 08-8545898 talima@ashdod.muni.il
גלית לוי מנהלת מדור ועדות השמה 08-8545032 galitl@ashdod.muni.il
close