image

הנגשה טכנולוגית פרטנית - הסבר להורים

כללי

במהלך השנים תשע"ו-תשע"ח פרסם משרד החינוך קול קורא לרשויות לצורך התאמות נגישות לתלמידים עם מוגבלויות, קבועה או זמנית הלומדים במוסדות החינוך בגילאי גן עד גיל 21.
החל מיולי 2018 אישרה הכנסת את תקנת שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות, שדן בהתאמת נגישות פרטנית ללמידה לתלמיד ולהורה, מצ"ב קישור לחוק ההתאמות:
https://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/documents/individualeduaccommodationsreg.pdf
תקנות אלו הסדירו את ההוראות לביצוע ההתאמות והן כוללות הנחיות הנוגעות לאופן הגשת הבקשות וקבלה שלהן.


אופן הגשת הבקשה

  • ההורים הם האחראים על תחום הנגישות של ילדיהם, הבקשה תוגש ע"י ההורים בפורמט מיוחד של משרד החינוך נספח 1 , בצירוף מסמכים הנדרשים המעידים על המוגבלות ועל הצרכים הנובעים ממנה, ככל שאלו נוגעים לתפקוד הילד במוסד החינוכי בו לומד.
  • את הבקשה בצירוף האישור הרפואי הנלווה (אישור רפואי/ דידקטי המעיד על הלקות) על ההורה להגיש למזכירת בית הספר בו לומד/ת הילד/ה (בקשה הקשורה לתלמידי גני הילדים יש להגיש למזכירת המחלקה לחינוך מיוחד בעירייה ולא לגן הילדים).

קבלת תשובה והגשת ערר

  • מנהל בית הספר יזמן בהקדם ישיבה רב מקצועית בבית הספר בשיתוף הצוות החינוכי ומומחה תחום הנגישות במתי"א, כדי לדון בבקשות ההנגשה הטכנולוגית: לאשר/לדחות, ולהגדרת התאמות ההנגשה הטכנולוגית הנדרשות לתלמידים, המתייחסות לכלל צרכי של התלמיד בהתייחס למוגבלותו ולרמת תפקודו.
    תשובת הוועדה תוגש להורה באמצעות המייל האישי על ידי נציג הוועדה הבית ספרית לנושא הנגישות.
  • במידה וההורה חולק על החלטת הוועדה, הוא רשאי להגיש ערר על גבי טופס ערר תוך 14 יום ממועד קבלת ההחלטה.
    ההחלטה בערר תינתן בתוך 30 ימים מיום קבלת הערר.
  • את הבקשה לערר על ההורה להגיש בטופס הבא.

תוקף ההחלטה

ההחלטה על הצורך בהתאמות הנגשה תקפה לתלמיד כל עוד לומד במוסד חינוך, אין צורך להגישה כל פעם מחדש – אלא על ההורה להגיש בקשה מחודשת רק כאשר חל שינוי במצב התלמיד ו/או במעבר למסגרת חינוכית אחרת.

טפסים

  טופס ערר
  נספח 1

close