image

ועדת השמה

סמכות הועדה

ועדת ההשמה מוסמכת לקבל החלטות לגבי זכאותו של ילד עם צרכים מיוחדים, עם לקות משמעותית, לחינוך מיוחד ולגבי השמתו במסגרת החינוכית ההולמת את צרכיו, בהתאם למסגרת התקציבית הנקבעת מדי שנה. כמו כן ועדת ההשמה משמשת ועדת ערר על החלטותיה של ועדת השילוב המוסדית.

ככלל לא ילמד ילד במסגרת של חינוך מיוחד ללא החלטה של ועדת השמה, למעט במקרה של תלמיד בעל לקות משמעותית שהוריו ביקשו את השמתו בחינוך מיוחד ולמעט תלמידים הלומדים במוסדות חינוך מיוחד בבתי חולים פסיכיאטריים המאושפזים על פי הוראת רופא.

אוכלוסיית היעד

תלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים במוסד לחינוך מיוחד על פי החלטת ועדת השמה או ערר הם תלמידים מגיל 3 עד גיל 21.

המקרים המחייבים החלטה של ועדת השמה

 1. הוועדה תדון בעניינם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים לקראת בחינת השמתם במסגרות של חינוך מיוחד, ובכלל זה במעברים בין חטיבות הגיל (גן-יסודי, יסודי-חטיבת ביניים, חטיבת ביניים-חטיבה עליונה).
 2. נוסף לאמור לעיל, בכל מצב שבו קיים שינוי משמעותי הן באבחנתו של התלמיד והן ברמת תפקודו יש להביא את עניינו לדיון בוועדת השמה.
 3. גבי החלטה על מעבר של תלמיד ממסגרת של חינוך מיוחד למסגרת של חינוך רגיל - מעבר זה יתבצע ללא ועדת השמה אך ורק אם חוות הדעת החינוכית-הפסיכולוגית וחוות דעת מקצועית נוספת, בהתאם לצורך, תצביע על כך ובתנאי שהורי התלמיד הביעו את הסכמתם בכתב. זאת ללא התניה כלשהי ובאישור המפקח על החינוך המיוחד והמפקח הכולל ובתיאום עם רשות החינוך המקומית.
 4. המקרה של תלמיד המאושפז במחלקה פסיכיאטרית בבית-חולים רגיל או בבית-חולים פסיכיאטרי והלומד במהלך אשפוזו במסגרת חינוך מיוחד הצמודה למחלקה או לבית-חולים אינו מחייב החלטה של ועדת השמה.
 5. כל 3 שנים יערך דיון חוזר בפני ועדת ההשמה החלים גם על תלמידים המועברים בין מסגרות החינוך המיוחד. מניין השנים לדיון החוזר יהיה ממועד הדיון האחרון בוועדת ההשמה.

רישום תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה

1. נוהל הגשת הבקשה

 • הורים לילד בעל לקות קשה המבקשים את השמתו במוסד לחינוך מיוחד בשנת לימודים מסוימת, יגישו ההורים בקשה בכתב למנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית שבמקום מגוריו לא יאוחר מ- 60 יום לפני תום המועד האחרון לרישום באותה שנת לימודים.
 • ההורים יצרפו חוות דעת מקצועית רלוונטית בכתב של אנשי מקצוע לגבי הלקות, ובה האישור כי לילד לקות משמעותית המחייבת השמה במוסד לחינוך מיוחד וכי אי אפשר לשלבו במוסד חינוך שאינו מוסד לחינוך מיוחד.
 • על הבקשה להיחתם בידי שני ההורים של התלמיד או בידי אפוטרופוסו כדין, בצירוף חוות דעת מקצועית עדכנית כאמור.

2. הליך ההחלטה והרישום

 • מנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית הרלוונטית יעביר את הבקשה, בצירוף חוות הדעת, למנהל השירות הפסיכולוגי-חינוכי ברשות המקומית.
 • הפסיכולוג החינוכי והמפקח על החינוך המיוחד ייתנו את המלצתם בכתב.
 • מנהל המחלקה לחינוך יחליט אם לאשר את הבקשה ולהפנותה לצוות השיבוץ ברשות המקומית כדי לשבץ את התלמיד במוסד לחינוך מיוחד או להפנות את הבקשה לדיון בוועדת השמה, וזאת על סמך ההמלצות שניתנו על ידי השירות הפסיכולוגי ועל ידי הפיקוח על החינוך המיוחד ולא יאוחר מ-30 יום לפני המועד האחרון לרישום באותה שנת לימודים.
 • מנהל מחלקת החינוך ישלח את החלטתו המנומקת להורים לא יאוחר מ-20 יום לפני תום המועד האחרון לרישום באותה שנת לימודים.

3. דיון בעקבות שינוי נסיבות

 • הורה לילד עם צרכים מיוחדים שהושם במוסד לחינוך מיוחד לפי תקנות אלה רשאי להביא את עניינו של הילד לדיון לפני מנהל מחלקת החינוך, לצורך דיון מחודש בהליך המקוצר, או לפני ועדת השמה, בתנאי שחלפה שנה לפחות ממועד ההחלטה האחרונה בעניינו, בין אם היא ניתנה בידי מנהל המחלקה לחינוך או בידי ועדת ההשמה, אלא אם כן חל שינוי בנסיבות שיש עמו שינוי במצבו של התלמיד באופן משמעותי ומהותי; במצב כזה ההורה רשאי להביא את עניינו של ילדו לדיון קודם לכן.
 • החליט ההורה להביא את עניינו של ילדו לדיון בוועדת השמה בעקבות שינוי נסיבות, אין הוועדה רשאית להסתפק בעיון במסמכים בלבד, ועליה לקיים את הדיון כאילו הוא דיון ראשון. 

הרכב ועדת ההשמה ומינוי חבריה

ימנה שר החינוך את ועדות ההשמה שהרכבן יהיה כדלקמן:

 1. נציג רשות החינוך המקומית, יו"ר.
 2. שני מפקחים של משרד החינוך שאחד מהם הוא מפקח על החינוך המיוחד והאחר הוא מפקח כולל בחינוך הרגיל או נציגיהם.
 3. פסיכולוג חינוכי לפי חוק הפסיכולוגים.
 4. עובד סוציאלי בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים.
 5. נציג ההורים: הורה לילד בעל צרכים מיוחדים שיקבע השר מתוך רשימות שיגישו לו ארגוני הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך.

ההפניה אל ועדת ההשמה

הוראות כלליות

 1. ועדת ההשמה תתקיים ברשות המקומית שבה הילד רשום על פי תעודת הזהות של הוריו.
 2. הפניית תלמיד הלומד במסגרת חינוכית לוועדת ההשמה מחייבת אישור של המפקח על המסגרת החינוכית שהתלמיד לומד בה (יש להחתים את המפקח על טופס ההפניה).
 3. הפניית תלמיד הלומד במערכת החינוך הרגיל אל ועדת ההשמה תיעשה רק לאחר שהמסגרת החינוכית מיצתה את כל ההתערבויות החינוכיות והטיפוליות בתהליך השתלבותו של התלמיד בה.
 4. תלמיד עולה חדש לא יופנה לוועדת השמה עד שנתיים מיום עלייתו, אלא אם הוריו מבקשים זאת ויש בידיהם מסמכים עדכניים וקבילים מארץ המוצא שלו, או שאפשר להוכיח שיש לו לקות משמעותית המשפיעה על הישגיו הלימודיים.

הגורם המפנה

 1. הורה.
 2. איש סגל - מנהל, מחנך, פסיכולוג, יועץ.
 3. רשות חינוך מקומית.
 4. ארגון ציבורי.
 5. ועדת שילוב מוסדית.

מועדי ההפניה של תלמידים אל ועדות ההשמה

 1. הפניית תלמידים לדיון בוועדת השמה תיעשה לא יאוחר מבחודש אפריל בכל שנה, כדי שוועדת ההשמה תסיים את הדיונים בעניין התלמידים עד 15 במאי באותה שנת לימודים. זאת למעט דיונים בעניינם של תלמידים בגיל הרך המופנים לראשונה לדיון בוועדת השמה או דיונים בעניין תלמידים העולים לכיתה א', שיתקיימו עד 31 במאי בכל שנה.
 2. רק החלטות של ועדות שתתקיימנה עד תאריך זה תמומשנה בשנת הלימודים העוקבת.
 3. חשוב להדגיש, כי כל ועדה שתתקיים מעבר לתאריך זה, החלטתה תמומש בשנת הלימודים שאחריה.
 4. מקרים חריגים
  • במקרים בודדים וחריגים מאוד, שבהם חל שינוי משמעותי בנסיבות, עשויה להידרש הפניה של תלמיד לדיון לאחר המועד הנקוב וליישום ההחלטה במהלך שנת הלימודים. מקרים חריגים אלו יעסקו בעניינם של תלמידים אלו:
   • תלמידים המשתחררים מאשפוז ומצבם מצריך הפניה לוועדת השמה בהמלצת בית החולים.
   • תלמידים עולים חדשים או תושבים חוזרים בעלי לקויות מובהקות.
   • תלמידים אחרי תאונות או טראומות נפשיות או פיזיות.
   • תלמידים במצב חירום, כגון תלמידים שנשרו מפנימייה או עזבו אותה והעובד הסוציאלי סבור כי יש לדון בעניינם בוועדת השמה, או תלמידים במצב חירום בנסיבות מיוחדות מאוד, מטעמים שיירשמו ויקבלו אישור בוועדת חריגים שתוקם במחוז למטרה זו.
  • קיומן של ועדות השמה למקרים אלה מחייב אישור של מנהל המחוז.
  • יש לוודא כי מועדים אלה יובאו לידיעת כל הגורמים המפנים לוועדות השמה: הורים, ארגונים ציבוריים, רשויות חינוך מקומית, מנהלי מוסדות חינוך, בריאות, רווחה ועוד.

תהליך ההפניה לוועדת ההשמה על ידי המוסד החינוכי

 1. זימון ההורים והתלמיד לשיחה מקדימה.
 2. הפניית התלמיד לאבחון פסיכולוגי/להערכה פסיכולוגית.
 3. שאלון הפניה אל ועדת ההשמה.
  • על שאלון ההפניה יחתמו:
   • מנהל בית-הספר.
   • מחנכת הכיתה או הגננת המבקשים דיון בוועדת ההשמה.
   • המפקח על המסגרת החינוכית.
   • הורי התלמיד, המאשרים שהובאו לידיעתם הבקשה לדיון ותוכנו של השאלון.
  • חתימת ההורים אינה הסכמה לתוכן השאלון.
  • אם ההורים מסרבים לחתום עלהשאלון, יציינו המנהל או הגננת על גבי השאלון את הסיבה לכך.
  • אין להחתים מראש הורה על הסכמה לכל החלטה של ועדת ההשמה בעניין ילדו.
  • מנהל בית הספר/הגננת ימסרו להורים העתק של השאלון החתום על ידי כל הגורמים אשר יישלח לוועדת ההשמה.

החלטת ועדת ההשמה

לצורך ההחלטה המסכמת את הדיון בעניינו של התלמיד עומדות לפני הוועדה אפשרויות ההחלטה כדלקמן:

 1. התלמיד ילמד במסגרת חינוך רגיל, ועניינו יידון בוועדת השילוב המוסדית לקביעת זכאותו לתמיכה מתכנית השילוב.
 2. התלמיד זכאי לחינוך מיוחד וילמד במסגרת חינוך מיוחד. הוועדה תציין את סוג המסגרת לחינוך מיוחד שבה ילמד התלמיד: גן ילדים לחינוך מיוחד, כיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר לחינוך רגיל או בית-ספר לחינוך מיוחד (ולא תנקוב בשם של מסגרת חינוכית).
 3. ועדת ההשמה אינה מוסמכת להחליט על מתן שירותים וטיפולים כלשהם לתלמידים שהושמו על ידה במסגרת של חינוך מיוחד ואינה מוסמכת לשבץ תלמידים.
 4. כחלק מההחלטה של הוועדה על השמתו של תלמיד במסגרת החינוך המיוחד יאפיין הפסיכולוג החינוכי החבר בוועדה את סוג החריגות העיקרית של התלמיד על בסיס מסמכי האבחון שהובאו לפני הוועדה.
 5. המענה החינוכי שייקבע לתלמיד יינתן על פי אפיון החריגות המורכבת מהאבחנה שנקבעה על פי המסמכים הקבילים ועל בסיס התיאור התפקודי של התלמיד ועוצמת התמיכות הדרושות לו.

ההודעה להורי התלמיד על החלטת ועדת ההשמה

 1. ההודעה תכלול את החלטת הוועדה ואת נימוקיה. כמו כן תצוין זכותם של ההורים לערער על החלטת הוועדה בפני ועדת הערר המחוזית 21 יום ממועד קבלת המכתב. המכתב יהיה חתום על-ידי יו"ר הוועדה, ויישלח בדואר רשום לא יאוחר מעשרה ימים ממועד קבלת ההחלטה.
 2. בהודעה להורים יש לפרט את נימוקי ההחלטה:
  • תיאור רמת התפקוד של התלמיד.
  • הנימוקים לקביעת סוג המסגרת, על פי עוצמת ההתערבות החינוכית-החברתית ההולמת את תפקודו.
 3. במקרים חריגים, שבהם החליטה הוועדה שמסירת הנימוקים להחלטתה להורים עלולה לגרום נזק ממשי לילד או לאדם אחר, לא יפורטו הנימוקים בהודעה להורים. במקרה זה תחליט הוועדה על הליך חלופי ההולם את המצב.
 4. יש לציין במכתב שיישלח להורים אודות ההחלטה של ועדת ההשמה כי ההחלטה היא מינהלית והיא כפופה לכל כללי המשפט המינהלי, ובכלל זה פעולה חוקית בתוך תקציב קיים.

 

close