image

ועדת שילוב

סמכות הוועדה

בסמכותה של ועדת השילוב המוסדית לקבוע את זכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים ובעל לקות משמעותית להיכלל בתכנית השילוב במוסד החינוך הרגיל, בהתאם למסגרת התקציבית הנקבעת מדי שנה.

אוכלוסיית היעד

תכנית השילוב תחול על תלמידים בגיל חינוך חובה בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים, וכן בגני ילדים לגיל 4-3 ברשויות החינוך המקומיות הנכללות בצו לימוד חובה, הן במוסדות חינוך רשמיים והן במוסדות מוכרים שאינם רשמיים בכל המגזרים.

 הוועדה תדון בעניינם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים כמפורט להלן:

 1. תלמיד בעל לקות משמעותית שיש לגביו מסמך קביל שנקבע על ידי גורמים מקצועיים בלבד (אבחון דידקטי או אבחון פסיכולוגי-חינוכי).
 2. תלמיד שהוחלט בוועדת השמה או ערר שהוא ילמד במסגרת חינוכית רגילה, בליווי הוראות בדבר שילובו.
 3. תלמיד שהועבר ממסגרת החינוך המיוחד למסגרת חינוך רגילה על פי חוות הדעת המקצועית של צוות בית הספר ובהסכמת הוריו.

תלמיד שיש לגביו חשד סביר לקיום לקות משמעותית ואין בנמצא מסמכים קבילים והוא נמצא בהליכי אבחון/הערכה, ועדת השילוב רשאית לקבוע מועד לדיון המשך לגביו ולהפנותו להמשך בירור אבחוני, עד קבלת מסמכים קבילים בפרק זמן סביר ולא יותר מתום שנת הלימודים שבה התקיים הדיון. עד תום ההליכים האלה יוכל התלמיד להיכלל בתכנית השילוב. 

הרכב ועדת השילוב

בבתי הספר

 1. מנהל בית-הספר הרגיל - יו"ר.
 2. מחנך הכיתה של התלמיד.
 3. עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד, כגון מנהל המתי"א או נציגו.
 4. פסיכולוג חינוכי מטעם השירות הפסיכולוגי-חינוכי ביישוב או יועץ חינוכי.
 5. בעל מקצוע נוסף שקבע המנהל, אם נדרש לפי העניין.

בגני-הילדים

 1. המפקח הכולל על גני-הילדים ביישוב או נציגו - יו"ר.
 2. גננת האם של התלמיד (מנהלת הגן).
 3. עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד, כגון מנהל המתי"א או נציגו או גננת השילוב, בתיאום עם המפקח על החינוך המיוחד.
 4. פסיכולוג מטעם השירות הפסיכולוגי-חינוכי ביישוב הפועל במערכת גני ילדים או יועץ חינוכי לגני ילדים.
 5. בעל מקצוע נוסף שיקבע יו"ר הוועדה, אם יידרש, לפי העניין. 

מקום התכנסותה של ועדת השילוב

ועדות השילוב תתקיימנה בתוך המוסד החינוכי: בבית הספר שבו התלמיד לומד; בגני הילדים - במתי"א, במרכז הפסגה או באשכול הגנים. 

לוח הזמנים לעבודת הוועדה

הבקשות לדיון בוועדות השילוב תוגשנה לא יאוחר מבסוף חודש אפריל בכל שנה.

הדיונים בוועדות השילוב המוסדיות בעניינו של תלמיד לקראת שנת הלימודים העוקבת יתחילו בכל שנת לימודים בחודש מרס ויסתיימו לכל המאוחר ב-15 במאי. ההחלטה תיושם בשנת הלימודים העוקבת.

החלטת ועדת השילוב המנומקת תישלח להורי התלמיד לא יאוחר מ-10 ימים מיום קבלת ההחלטה, כמפורט בנספח 8, ס"ק 8.1. ועדת השילוב המנומקת תישלח להורי התלמיד לא יאוחר מ-10 ימים מיום קבלת ההחלטה.

ההודעה על החלטת ועדת השילוב תכלול החלטה עקרונית בנושא הזכאות לשילוב ונימוקים רלוונטיים. לגבי תלמידים העונים על הקריטריונים של תמיכה מסוג סייעת ושהוחלט במעמד ועדת השילוב שיקבלו תמיכה מסוג סייעת - תכלול ההודעה גם התייחסות לזכאות זו. הצוות הבין-מקצועי יקבע את התכנית החינוכית היחידנית (תח"י) שלהם ואת רמת התפקוד, לא יאוחר מב-15 ביוני בכל שנה.

 1. במעברים בין שכבות כיתה - לגבי תלמידים העוברים מגן החובה לכיתה א' ומכיתה ו' לכיתה ז' ומחטיבת הביניים לחטיבה העליונה יש לקיים דיון מחודש במעמד ועדת שילוב לצורך בחינה מחודשת של זכאותם. מומלץ לקיים את הדיון מוקדם ככל האפשר, בהסכמת ההורים, כדי לשמור על רצף הטיפול לפני פתיחת השנה. בכל מקרה דיונים אלה יתקיימו לא יאוחר מבסוף חודש אוקטובר.
 2. תלמידים בעלי לקות משמעותית, אשר קיבלו תמיכה מסוג סייעת בשנת הלימודים השוטפת ועומדים בפני מעבר מגן חובה לכיתה א', מכיתה ו' לכיתה ז' ומחטיבת הביניים לחטיבה העליונה, המוסד החינוכי שהם עוברים ממנו יעביר, בהסכמת ההורים, מידע זה במועד הרישום למוסד החינוכי שהם נרשמים אליו.
  ועדת השילוב המוסדית תתקיים במוסד החינוכי שהתלמיד נרשם אליו לא יאוחר מב-15 במאי, כדי שיישמר הרצף החינוכי הטיפולי. רצוי להזמין נציג של המסגרת הקודמת לדיונים אלו.
 3. הצוות הבין-מקצועי יסיים את קביעת רמת תפקודו של התלמיד בהתאמה לתכנית החינוכית שתיבנה עבור התלמיד לא יאוחר מב-15 ביוני.

אלה התלמידים שמדובר בהם:

 • משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות.
 • עיוורים ולקויי ראייה.
 • אוטיסטים.
 • בעלי פיגור בינוני.
 • בעלי הפרעות נפשיות.
 • תלמידים שיש להם מחלות נדירות והזקוקים להשגחה מתמדת על פי אישורים של המוסד לביטוח לאומי.
 • תלמידים הזכאים ללמוד במסגרת חינוך מיוחד על פי החלטת ועדת השמה והלומדים בכיתה רגילה על פי החלטת הרשות המקומית ונזקקים לסיוע, בגין העדר מסגרת במרחק סביר ממקום מגוריהם. 

ההפניה לוועדות השילוב המוסדיות

הוראות כלליות טרם ההפניה

 הפניית תלמיד לוועדת שילוב מוסדית תיעשה לאחר שהמוסד החינוכי ימצה את אפשרויות ההתערבות החינוכית, ובכלל זה היוועצות עם גורמים מקצועיים נוספים הקשורים למסגרת - היועץ, הפסיכולוג, מדריכים מקצועיים - והתערבות באמצעות תכניות חינוכיות אחרות הקיימות טרם ההפניה לוועדת שילוב.

מחנך הכיתה או גננת-האם (מנהלת הגן) ישתפו את הורי התלמיד בכל אחד מניסיונות ההתערבות החינוכיות שנעשו במטרה למצוא דרכי פעולה מותאמות לקידומו של ילדם טרם ההפניה לוועדת השילוב.

שיתוף התלמיד במטרות ההתערבויות החינוכיות, בהבנת רמת תפקודו ובהערכתה, ובכלל זה שמיעת רצונותיו והבהרת זכויותיו, הוא מרכיב חשוב בהצלחתה של תכנית ההתערבות.

יש להקפיד שהפניית תלמיד עולה חדש לוועדת שילוב תהיה על רקע לקות משמעותית, המגובה באבחנה על ידי גורם קביל, ולא על רקע של קשיי קליטה ושפה בלבד.

הגורם המפנה

סעיף 20-ד לחוק החינוך המיוחד קובע כי הגורמים המפנים לוועדת השילוב הם אלו:

הורה.

ועדת ההשמה ביישוב, לאחר דיון בעניינו של התלמיד, בצירוף טופס החלטתה.

עובד חינוך מהסגל הפדגוגי במוסד החינוך הרגיל.

רשות החינוך המקומית הרלוונטית..

המסמכים הנדרשים לוועדת השילוב

 • הדיון בוועדת השילוב יתבסס על המסמכים העוסקים באבחון הלקות, בשאלון הפניית המחנכת/הגננת, באבחון/ בהערכה פסיכולוגית ובמידת הצורך בחוות דעת נוספות.
 • אלה המסמכים הנדרשים:
 • אבחון הלקות.
 • חוות דעת חינוכית
 • שאלון ההפניה שהגננות או המחנכות ממלאות מתאר את קשיי תפקודו של התלמיד בתחום הלימודי החברתי וההתנהגותי-רגשי.
 • לגבי ילדים עיוורים ולקויי ראייה וילדים חירשים וכבדי שמיעה יש לקבל מידע נוסף מהפיקוח המקצועי על תחומים אלה.
 • חוות דעת פסיכולוגית.
 • אחד המסמכים הנדרשים לדיון הוא אבחון או הערכה פסיכולוגית, על פי שיקול דעתו המקצועית של הפסיכולוג.
 • אם יש בידי ההורה ממצאי אבחון/הערכה נוספים, עליו להמציאם לוועדה.
 • חוות דעת נוספות

הוועדה תדון בחוות דעת נוספות על סמך מסמכים קבילים, החתומים על ידי הגורמים המקצועיים המוסמכים.

עיון ההורים במסמכים המשמשים את ועדת השילוב

ככלל ההורים רשאים לקבל לפני הדיון עותק של כל מסמך המובא לפני ועדת השילוב, לרבות חוות הדעת הפסיכולוגית והחינוכית ולמעט מקרים חריגים שבהם נקבע, מטעמים מיוחדים שיירשמו בנפרד, כי מסמכים מסוימים יהיו חסויים בפני ההורים בשל חשש ממשי לפגיעה בילד או באדם אחר.

לאחר האבחון הפסיכולוגי ימסור הפסיכולוג החינוכי להורים את העתק הסיכום של חוות הדעת שלו שיימסר ליו"ר ועדת השילוב.

מנהל בית הספר/הגננת ימסרו להורים העתק של שאלון ההפניה החתום אשר יישלח לוועדת השילוב. 

ערר על החלטת ועדת השילוב

הורה או תלמיד רשאי להגיש בקשת ערר בכתב על החלטת ועדת השילוב המוסדית.

את הערר יש להגיש בכתב לוועדת ההשמה תוך 21 יום מהיום שבו קיבלו ההורים את ההודעה על החלטת ועדת השילוב ולא יאוחר מב-5 ביולי בכל שנה.

יו"ר ועדת ההשמה במחלקת החינוך ברשות המקומית יקבל את פרטיכול ועדת השילוב המוסדית ואת החלטתה מהמוסד החינוכי.

יו"ר הוועדה יזמין לדיון בערר נציג מהמוסד החינוכי שבו התלמיד לומד וישמע את דעתו. המשך הדיון בוועדה יהיה ללא נוכחות הנציג מהמוסד החינוכי.

יש להקפיד שבוועדת ההשמה ביושבה כערר לא יימצא חבר ועדה שהשתתף בוועדת השילוב המוסדית בעניינו של התלמיד הנדון.

יו"ר הוועדה יזמין את הורי התלמיד ואת התלמיד להשמיע את דבריהם בדיון בערר.

מהלך הדיון יירשם בפרטיכול

החלטת הוועדה תתקבל בנוכחות חבריה בלבד.

ועדת ההשמה ביושבה כערר רשאית

 1. לקבל את הערר.
 2. להחזיר את העניין לוועדת השילוב המוסדית לדיון נוסף, עם הוראות ובלעדיהן.
 3. לדחות את הערר. 

ועדת ההשמה תיתן את החלטתה תוך 21 יום מהיום שבו הוגש הערר.

ההחלטה המנומקת של ועדת ההשמה ביושבה כערר תישלח להורי התלמיד ולמוסד החינוכי שהוא לומד בו על גבי טופס ההחלטה.

החלטת ועדת ההשמה ביושבה כערר היא סופית.

 

close