image

שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בקהילה באשדוד

המחלקה לחינוך מיוחד במינהל החינוך העירוני רואה בערך חינוכי את שילובו של התלמיד עם הצרכים המיוחדים בקהילה. בבתי הספר לחינוך מיוחד באשדוד נבנות תוכניות חינוכיות אישיות וקבוצתיות כהכנה לקראת חיים עצמאיים, השתלבות והתנסות מיטבית בקהילה.

בכל בתי הספר של החינוך המיוחד בעיר מותאמות תוכניות על פי רמתם ויכולתם של התלמידים, בהנחיה מקצועית, במטרה להגיע לגיל 21 עם המיומנויות המותאמות ויכולות שילוב בקהילה לחיי עבודה. התוכניות נבנות בהתאם לתוכניות הלימוד של משרד החינוך.

באשדוד ארבעה בתי ספר לחינוך מיוחד:

בית ספר ממלכתי-דתי עמלני "מעלות" – לילדים עם פיגור קל עד בינוני. גילאים 6-21.

בית ספר ממלכתי "עלומים" – לילדים עם פיגור קל עד בינוני. גילאים 6-21.

בית ספר ממלכתי "ניר" – לילדים עם פיגור קל עד בינוני. גילאים 6-21.

בית ספר ממלכתי "אילנות" – בי"ס לבעיות התנהגות. לילדים עם אינטליגנציה תקינה מכיתות ד'-ט'

* בבתי הספר "מעלות" ו"עלומים" פועלת תוכנית 18 פלוס בשיתוף משרד החינוך והרווחה.

close