image

תוכנית 18+

עקב הצורך בתוכנית מעבר מביה"ס לחינוך מיוחד לחיים בקהילה, נבנתה תוכנית 18 פלוס, מתוך חשיבות וצורך בהוספת תכנים הנוגעים לעולם התעסוקה, למבנה תכנית הלימודים בבית הספר, הבנת הרגלי עבודה, הכנה ליציאה לעבודה, רכישת מיומנויות בעבודה, אשר יועברו ע"י גורמים מקצועיים מתחום השיקום התעסוקתי בשיתוף צוות בית הספר.

תכנית 18 פלוס, פועלת משנת 2009 במוסדות החינוך המיוחד באשדוד בשיתוף עמותת "אלווין", המחלקה לחינוך מיוחד ומחלקת הרווחה העירונית. היא מאפשרת לתלמידים להשתלב במשך יומיים בשבוע, במהלך שנת הלימודים, במקומות עבודה שונים ובאופן יחידני.

בתיאום עם ביה"ס נערכת לכל מועמד לתכנית ועדת קבלה, בה מתווים תכנית אישית לכל תלמיד בהתאם לרמתו, התאמתו לאחת מהתוכניות, והיקף הימים ומספר שעות הפעילות המתאים, תוך התחשבות ביכולתו ובכישוריו. התלמידים מלווים ע"י מדריכי השמה ורכזי טיפול העוסקים בהתווית תוכנית אינדיבידואלית בשיתוף התלמיד, אנשי הקשר בביה"ס, המשפחה וגורמי הרווחה בקהילה.

במהלך שלוש שנות הלימודים האחרונות במסגרת בית הספר מתנסה התלמיד בסוגי ומקומות עבודה שונים במטרה להרחיב את יריעת התנסויותיו עם העולם שבחוץ. בעבור עבודתם מקבלים התלמידים תגמול כספי, בדומה לנעשה בעולם העבודה. התוכנית משבצת תלמידים באחת מהתוכניות המוצעות ע"פ הרצף התעסוקתי שיקומי הקיים בארגון מן המוגן לשילוב במקום עבודה בקהיל. אחת ממטרות תכנית המעבר הינה דירוג החינוך לתעסוקה בעדיפות גבוהה מהעדיפות שהייתה עד כה במוסדות לחינוך מיוחד ומתן התנסות מקסימלית בעבודה כשלב הכנה לחיים עצמאיים, בניית רצף מובנה, ויצירת מעבר רחב ככל שאפשר מחממת ביה"ס אל המסגרת התעסוקתית. בנוסף, מסייעת התכנית בפיתוח מיומנויות ובניית אישיות תעסוקתית, כאשר ביה"ס מסייע בהתמודדות עם ההכנה התיאורטית ופיתוח המיומנויות הנדרשות, בכדי להקנות הרגלים תעסוקתיים ולקחת חלק בגיבוש אישיות תעסוקתיות במקביל.

close