image

13 יעדים משותפים למערכת החינוך באשדוד

1. פיתוח וטיפוח המנהיגות של המנהלים והמורים במוסדות החינוך, האוטונומיה וההתמחות
המקצועית שלהם, מתוך הכרה במרכזיות עבודתם.

2. טיפוח מצויינות והצטיינות ברמה האישית והמערכתית בשילוב עם פיתוח איכויות למידה
פנימית משמעותית.

3. העמקת החינוך לערכים יהודיים, ציוניים, ישראליים  והומניסטיים, ולמעורבות החברתית וההתנדבות.

4. הפיכת החינוך והלמידה ואת ביה"ס למשמעותיים עבור התלמיד, המורה, המנהל וההורה, וע"י כך החזרת "הנשמה" ללמידה – ערך הלמידה ובית החינוך.

5. פיתוח מערכת חינוך מונחית ערכים: ציפות, דיאלוג, שיתוף, שקיפות, מקצועיות, שירותיות והוגנות בקבלת החלטות.

6. צמצום פערים חברתיים והגדלת השוויון, פיתוח מערכת נגישה לכלל תלמידי העיר, מתן מגוון מקסימאלי של ערוצי התפתחות אישית לכלל התלמידים, בראייה רב-תרבותית.

7. רגישות לשונות הבין-אישית תמיכה בתלמידים מתקשים ומתן מענים דיפרנציאליים ומסגרות חינוך ולימוד מותאמות עבורם.

8. הטמעת חדשנות בהוראה, בניית סביבות למידה מתקדמות, שדרוג התשתיות הטכנולוגיות והתאמת מערכת החינוך למאה ה-21.

9. העלאת שעור המתגייסים לצה"ל והמשרתים שירות משמעותי. 

10. הרחבת מסגרות הפעילות והבילוי בשעות הפנאי והנגשתם לכל אוכלוסיות בני הנוער (כולל מסגרות למניעת עבריינות), יצירת רצף בין המערכת פורמאלית והבלתי פורמאלית והעצמת פעילות תנועות הנוער.

11. הגדלת הנגישות להשכלה הגבוהה וללימודי המשך מתקדמים.

12. העלאת הישגים כללית כולל במבחנים מחוזיים וארציים, הגדלת שיעורי הזכאות לבגרות, שיפור וטיוב איכות התעודות.

13. מדידה שאינה עוסקת רק בהישגים אלא קשורה גם ליעדי הלימוד, אולי גם מדידה אחרת (מפת התבוננות), הערכה על מקום מדידה, מיתון הלחץ המדידתי.

close