image

ועד הורים עירוני

יושבת ראש ועד ההורים העירוני - בלה רובין, יו"ר מקיף ח'.

ממלא מקום (מ"מ) יו"ר ועד - מאיר וזאנהיו"ר בתי הספר חזון יעקב והאולפנא.

סגן יו"ר ועד - משה מואלם, יו"ר בית ספר יח"ד.

יו"ר מועצה - מיכאל דביר, יו"ר בית ספר רננים.

ועדות

יו"ר ועדת טיולים ופולין - בלה רובין, יו"ר מקיף ח'.

יו"ר ועדת השאלת ספרים - סיגל זיו, יו"ר מקיף א'.

יו"ר ועדת בריאות - הדס בן חמו, יו"ר בית ספר שילה.

יו"ר ועדת סמים ואלכוהול - רונן גדקר, יו"ר בית ספר הקריה.

יו"ר ועדת תרבות / תל"ן / קר"ב - מאיר פור, יו"ר מקיף י"א.

יו"ר ועדת זה"ב / בטיחות בדרכים - אושרית אלישע, יו"ר בית ספר קשת.

יו"ר ועדת חינוך בלה רובין, יו"ר מקיף ח'.

יו"ר ועדת גנים - משה מואלםיו"ר בית ספר יח"ד.

יו"ר ועדת ספורט - יואל חלימי, יו"ר בית ספר שז"ר.

יו"ר ועדת מל"ח וביטחון - מאיר וזאנה, יו"ר בתי הספר חזון יעקב והאולפנא.

יו"ר ועדת מלגות - מאיר וזאנה, יו"ר בתי הספר חזון יעקב והאולפנא.

ייעוץ משפטי - ענבר אברמוביץ, יו"ר שירת הים.

יו"ר איכות הסביבה משה מואלםיו"ר בית ספר יח"ד.

יו"ר ועדת מעורבות בקהילה / שלום הילד / רווחה - סיגל זיו, יו"ר מקיף א'.

יו"ר ועדת פייסבוק ופירסום - טל בן דוד, יו"ר בית ספר שקד.

דוברות - יניב אסולין, יו"ר בית ספר ט"ז החדש.

יו"ר ועדת חינוך מיוחד טל בן דוד, יו"ר בית ספר שקד.

יו"ר ועדת חרדים בלה רובין, יו"ר מקיף ח'.

 

close