image

אשדוד עיר ידידודית לנשים

מדוע יש להסתכל על ערים בעיניים מגדריות?

נשים מהוות היום מעל 51% מתושבות הערים בעולם. בעתיד צפוי מספרן לעלות עוד יותר בעקבות ממוצע אורך חיים ארוך יותר מזה של הגברים.

הניסיון במקומות שונים בעולם מראה כי שוויון בין נשים וגברים מיטיב עם מצבה הכלכלי של כלל האוכלוסייה וכי הדרך המרכזית לקידום שוויון זה הוא באמצעות הטמעה של ראיה מגדרית בתכנון ביישום ובבקרה של המדיניות הציבורית.

במקומות רבים בארץ ובעולם נשים עדיין: משכילות פחות, עובדות פחות, מרוויחות פחות ומיוצגות פחות בפוליטיקה, בכלכלה, בתעשייה באקדמיה ובספורט. בנוסף, נשים חשופות יותר לאלימות, נפגעות יותר במרחב הציבורי, סובלות יותר מהטרדות ואלימות ונתמכות יותר על ידי שירותי הרווחה.

האיחוד האירופי אימץ את עקרונות הג'נדר מינסטרימינג (התבוננות בעולם דרך ראיה מגדרית ) הטוענת כי באמצעות הליך לימוד צרכים של נשות העיר ומתן מענה ממוקד עליהם, נצליח להכניס נשים רבות יותר למעגלי השכלה, התעסוקה, הפוליטיקה, התרבות , החינוך והספורט. ובעקבות זאת תוכל להתקיים פריחה של אותם תחומים תוך חיזוק משמעותי לכלכלת המדינה והתנאי המחיה של אזרחיה.

עיר ידידותית לנשים הינה עיר אשר בדקה מהם החסמים העומדים בפני נשים בעיר וספקה מענה ייחודי פשוט וחכם לחסמים אלו.

 

עיר תומכת נשים = עיר פורחת כלכלית, חינוכית, תרבותית ובריאותית.

אשדוד היא העיר הראשונה בישראל העוברת תהליך חשוב על מנת להפוך להיות ידידותית לנשים ומובילה מגמה זו בישראל כולה.

 

למה אשדוד ידידותית לנשים?

בין הפעולות אותן נוקטת אשדוד בהפיכתה לעיר ידידותית לנשים:

 

 • הטמעת נושא קידום מעמד האישה בחזון וביעדי העירייה
 • הקצאת תקציב ראוי לפעילות המשרד לקידום מעמד האישה בעירייה בראשות יועצת רה"ע לקידום מעמד האישה
 • הכשרת סגל העירייה להכנת תקציב בראיה מגדרית תוך טיפוח קשר עבודה שוטף בין יחידות העירייה השונות ליועצת רה"ע לקידום מעמד האישה בניהן: חינוך, תעסוקה, תשתיות ורווחה.
 • הכנסת נושא שוויון בין המינים לתקנון עבודת העירייה תוך התחייבות לייצוג ראוי ומוגדר של נשים בוועדות העירייה השונות ובדירקטוריונים.
 • יצירת מיפויי צרכים מקצועי אודות הנשים בעיר
 • הכנת תוכנית עבודה שנתית העונה על יעדים, מטרות ומדדים בנושא קידום מעמד האישה
 • הקמת מועצת נשים נבחרות מכל מגזרי העיר לייצוג הקול הנשי
 • תכלול הגורמים השונים בעיר בניהם עמותות, ארגונים, גופי מתנדבים ויחידות העירייה למען פעילות לקידום מעמד האישה
 • יצירת מנגנונים לשיתוף הציבור תוך יצירת פעילויות מותאמות לקהל הנשים והנערות בעיר
 • יצירת מנגנון פיתוח ושימור ידע בנושא קידום האישה בארגון
 • עריכת כנס שנתי גדול בנושא זו שנה שנייה

 

ex.Message

ex.Message

ex.Message

close