image

חינוך והשכלה

מועצת נשים פועלת רבות לקידום נשים ונערות בשבילי ההשכלה הגבוה מתוך הבנה כי השכלה היא דרך ליצור קדמה, שוויון, יכולת כלכלית עצמאית ומניעת פגיעה ואלימות בנשים

בין התכניות והפרויקטים אותם מובילה מועצת הנשים ניתן למצוא:

close