image

חילופי דיירים

 

החוק מטיל את חובת תשלום הארנונה על המחזיק בנכס אשר משתמש בנכס בפועל או נחשב על פי הגדרות החוק כמחזיק בנכס. חובה זו חלה מיום תחילת החזקה ועד ליום סיומה. כל עוד לא התקבלה הודעה באגף הגבייה על שינוי המחזיק בנכס, חלה חובת תשלום החוב על המחזיק הרשום בספרי העירייה.

הנחיות בעת השכרת נכס / פינוי מושכר

לפי סעיף 325 לפקודת העיריות ניתן לבצע החלפת מחזיק מיום ההודעה בלבד ולאחר קבלת הודעה בכתב. 

החלפת מחזיק ממועד השונה מיום ההודעה תתאפשר רק במקרים הבאים:

1. בעל הנכס המודיע בכתב על עזיבת השוכר. 

2. זכאי להנחה שעדיין לא רשום בנכס - ניתן לרשום שנה אחורה בכפוף לאישור מנהלת מדור הנחות על הזכאות להנחה ובכפוף לתשלום יתרת החוב. 

3. המשלם הנכנס משלם במעמד החלפת המשלם את כל החוב. 

 על פי חוק - שכירות לתקופה הקצרה מ- 12 חודשים אינה מאפשרת רישום חילופי מחזיקים בספרי העירייה. במקרה כזה, בעל הנכס יירשם כמחזיק המחויב בתשלום הארנונה.

המסמכים הנדרשים בפינוי מושכר

טופס הצהרה על פינוי מושכר

המסמכים הנדרשים בעת רישום שוכר חדש

טופס הצהרה על שינוי המחזיק בנכס.

  • העתק חוזה שכירות 
  • צילום תעודת זהות של המחזיק החדש. אם המחזיק הינו תאגיד - יש לצרף תדפיס מרשם החברות או העמותות
close