image

אסירי ציון

אסיר ציון שאינו זכאי להבטחת הכנסה

שיעור ההנחה: 66% 

  • עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר
  • מעל 4 נפשות - עד 90 מ"ר

תנאים לקבלת ההנחה

  • המבקש מחזיק בנכס
  • המבקש אינו זכאי להבטחת הכנסה
  • המציא אישור שזכאי לתגמול לפי דו"ח ביטוח לאומי

אסיר ציון שזכאי להבטחת הכנסה

שיעור ההנחה: 100% עד 100 מ"ר

תנאים לקבלת ההנחה

  • מי שהיה במאסר או שהיה 6 חודשים לפחות במעצר או בהגליה בגלל פעילותו הציונית בארץ שבה פעילות זו הייתה אסורה
  • המבקש מחזיק בנכס
  • המציא אישור שזכאי לתגמול לפי דו"ח ביטוח לאומי
  • המציא אישור שקיבל 6 חודשים הבטחת הכנסה
close