image

חיילים בשירות ביטחוני/אזרחי/לאומי

מתנדבת בשירות לאומי - כל עוד היא משרתת

  שיעור ההנחה: 100% 

 • עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר
 • מעל 4 נפשות - עד 90 מ"ר

 תנאים לקבלת ההנחה:

 • המבקש מחזיק בנכס
 • הומצא אישור רשמי מהשירות הלאומי 

 

חייל בשירות סדיר עד תום 4 חודשים מיום שחרורו

  שיעור ההנחה: 100% 

 • עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר
 • מעל 4 נפשות - עד 90 מ"ר

 תנאים לקבלת ההנחה:

 • המבקש מחזיק בנכס
 • הומצא אישור רשמי מהשלישות / מקצין העיר 

 

משרת בשירות אזרחי חברתי - כל עוד הוא משרת

שירות אזרחי חברתי מלא - משך השירות הינו 30 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים. 

שירות אזרחי חברתי חלקי - משך השירות הינו 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 36 חודשים. 

  שיעור ההנחה: 75% לשירות מלא, 50% לשירות חלקי

 • עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר
 • מעל 4 נפשות - עד 90 מ"ר

 תנאים לקבלת ההנחה:

 • המבקש מחזיק בנכס
 • הומצא אישור מהמנהל או מי מטעמו לפיו הוא משרת בשירות אזרחי חברתי כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי ובו מצוין משך השירות

 

משרת בשירות אזרחי  - כל עוד הוא משרת

שירות אזרחי מלא - משך השירות הינו 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים. 

שירות אזרחי חלקי - משך השירות הינו 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים. 

  שיעור ההנחה: 100% לשירות מלא, 50% לשירות חלקי

 • עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר
 • מעל 4 נפשות - עד 90 מ"ר

 תנאים לקבלת ההנחה:

 • המבקש מחזיק בנכס
 • הומצא אישור רשמי מאת המפקח מטעם משרד הרווחה

 

משרת בשירות אזרחי משמר - כל עוד הוא משרת

שירות אזרחי משמר מלא - משך השירות הינו 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים. 

שירות אזרחי משמר חלקי - משך השירות הינו 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים. 

  שיעור ההנחה: 100% לשירות מלא, 50% לשירות חלקי

 • עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר
 • מעל 4 נפשות - עד 90 מ"ר

 תנאים לקבלת ההנחה:

 • המבקש מחזיק בנכס
 • הומצא אישור מאת המקפח מטעם ראש מינהלת השירות האזרחי-לאומי

 

משרת בשירות אזרחי בטחוני - כל עוד הוא משרת

שירות אזרחי בטחוני - משך השירות הינו 36 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים. 

  שיעור ההנחה: 100% 

 • עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר
 • מעל 4 נפשות - עד 90 מ"ר

 תנאים לקבלת ההנחה:

 • המבקש מחזיק בנכס
 • הומצא אישור של מנהלת השירות האזרחי-לאומי

 

close