image

הנחה בארנונה לחיילי מילואים

מועצת עיריית אשדוד אישרה הנחה בשיעור של 5% בארנונה לחייל מילואים פעיל הרשום כמחזיק בפועל בנכס בדירת מגורים וזאת במסגרת התקנות החדשות שפורסמו ביום 27/03/18. מתן ההנחה היא במסגרת התקנות עליהן חתם שר הפנים, המאפשרות לרשויות המקומיות לקבוע הנחה מקסימלית בשיעור של עד 5% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על מחזיק בנכס, שהוא חייל מילואים פעיל.

במסגרת זאת, על משרת המילואים להחזיק בתעודה תקפה של משרת מילואים פעיל או אישור רשמי אחר שנתן לו צה"ל.

 

חייל מילואים

צילום: אבי רוקח - ידיעות אחרונות

בהתאם להחלטת מועצת העיר ההנחה תקפה מיום 01/01/18.

לצורך בדיקת זכאות יש להגיש את אחד האישורים הבאים:

תעודת משרת מילואים פעיל

אישור רשמי מצה"ל – טופס  3010 עם פירוט תקופת השירות לשנת 2018 (ניתן להפיק את האישור מאתר "מילואים")

בתוספת הפרטים הבאים: מס' תעודת זהות/משלם, מספר טלפון/נייד וכתובת הנכס.

 

ניתן להמציא אישורים לפי הדוגמאות המצורפות:

 

תעודת משרת מילואים פעיל

אישור מעמד משרת מילואים פעיל

דוגמה לכרטיס תעודת משרת מילואים

הנחות לחיילי מילואים

 

  

close