image

מבחן הכנסה לפי מספר נפשות

בעלי הכנסה ממוצעת לנפש על פי טבלת הכנסות מיוחדת זכאים להנחה בארנונה למגורים על פי קריטריונים של הכנסה לפי מספר נפשות.  

שיעור ההנחה

בהתאם לטבלת הכנסות

להלן עיקר ההגדרות ל"הכנסה" המתייחסות לסעיף מבחן הכנסה.

  • סך ההכנסה החודשית ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים עימו (לרבות ילד במשפחת אומנה) מכל מקור הכנסה שהוא כולל הכנסות מביטוח לאומי (קצבת ילדים, קצבת שאירים, קצבת נכות, הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה, מענק זקנה) פנסיה ממקום עבודה, שכר דירה, מילגות, תמיכת צה"ל, קצבת תשלומים מחו"ל, תמיכות וכל הכנסה אחרת.
  • מחצית מהכנסתם של בן או בת המתגוררים עם מחזיק הנכס.
  • דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו – בסכום שאינו עולה על דמי השכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו.  

המסמכים הנדרשים

תדפיסי בנק לחודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר שנה קודמת!

שכיר 

  • צילום ת"ז עם ספח מגורים וספח ילדים.
  • תלושי משכורות לחודשים 10,11,12 לשנה הקודמת של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18.
  • דוח מקומות עבודה מהמוסד לביטוח לאומי של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18 (למעט תלמידי תיכון / ישיבה/ חיילים עד גיל 21)
  • אם מקבל קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי – מסמך כספי כולל תקופת זכאות.
  • אם הילדים עדיין לומדים יש להציג אישור לימודים.
  • אם הילדים משרתים בצבא יש להציג אישור מקצין העיר / מהשלישות.
  • אם בחודשים הקובעים האישה ילדה יש להציג אישור דמי לידה מביטוח לאומי.

עצמאי

מגיש את כל המסמכים כמו השכיר אך במקום תלושי משכורות מגיש דוח שומה סופי של שנה קודמת.

אברך

מגיש את כל המסמכים כמו השכיר אך במקום תלושי משכורות מגיש אישור כולל בו מצוין תאריך וסכום הגמלה שמקבל ומצבת ממשרד הדתות.

אברך שיש לו 3 ילדים ומעלה צריך לצרף אישור ממשרד הדתות בדבר גובה הבטחת הכנסה שמקבל.

מובטל

מגיש את כל המסמכים כמו השכיר אך במקום תלושי משכורות מגיש אישור בדבר גובה דמי האבטלה שמקבל ואישור הפסקת עבודה / אישור על מעמד לא עובד.

הורה עצמאי

מגיש את כל המסמכים כמו השכיר ובנוסף צריך להגיש את הסכם הגירושים על מנת לחשב את סך גובה המזונות כהכנסה.

close