image

מקבלי גמלה לילד נכה לרבות ילד במשפחת אומנה

מקבלי גמלה לילד נכה לרבות ילד במשפחת אומנה.  

שיעור ההנחה

33% הנחה עד 100 מ"ר משטח הדירה. 

 תנאים לקבלת ההנחה

  • המבקש מחזיק בנכס
  • הילד מתגורר בבית הוריו.
  • הוצג אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלת ילד נכה.
  • ילד מעל גיל 18 מקבל ישירות את הקצבה על שמו והוריו היו זכאים לקצבת ילד נכה בגינו בעבר.
close