image

נכי רדיפות הנאצים

ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בפרך אשר לא קיבלו קצבה חודשית בקשר לנרדפותם עד כה.
או שמקבלים קצבה לפי ההסכם בין ועידת התביעות לבין גרמניה הידוע בשם "הסכם קרן 2"

שיעור ההנחה: 66% עד 70 מ"ר 

תנאים לקבלת ההנחה

  • המבקש מחזיק בנכס
  • הוצגה אסמכתא מביטוח לאומי המכיר בו כנכה נפגעי נאצים ומקבל קצבה או לחילופין יופיע בדוחות ביטוח לאומי.

    או הוצג מסמך המאשר קבלת קצבה בגין קרן 2

 

מקבל גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז 1957 או מקבלי גמלה מממשלת גרמניה BEG))/ ממשלת הולנד OFG))/ ממשלת אוסטרי WUV)) / ממשלת בלגיה

שיעור ההנחה: 66% 

  • עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר
  • מעל 4 נפשות - עד 90 מ"ר

תנאים לקבלת ההנחה

  • המבקש מחזיק בנכס
  • הומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות לגמלה
close