image

נכס ריק וללא שימוש במגורים

  • נכס ריק מכל אדם וחפץ וללא שימוש מזכה את בעליו/ המחזיק בהנחה בשיעור של 100% לתקופה של עד 6 חודשים. 
  • התקופה המפורטת לעיל הינה מצטברת גם אם הנכס יהיה ריק בתקופות לא רצופות ובתנאי שלא שונתה הבעלות בנכס.
  • לא יינתן פטור לתקופה הפחותה מ-30 ימים רצופים שבהם עמד הנכס ריק ולא בשימוש.

תנאי הזכאות

  • הבקשה תוגש מיום פינוי הנכס ולא יאוחר מ-3 חודשים מהמועד שבו הפך הנכס להיות ריק ולא בשימוש ובתנאי שבעת הגשת הבקשה לא אוכלס הנכס.
  • מבקש הפטור יודיע על שימוש מחדש בנכס לפחות 7 ימים בטרם הנכס אוכלס.
  • מבקש הפטור חייב לאפשר לפקח מטעם העירייה לבצע בדיקה בנכס לאימות הבקשה. הפטור מותנה בביצוע בדיקות בנכס של פקח העירייה וצילום הנכס שאינו בשימוש.
  • אם הבקשה הוגשה לתקופה רטרואקטיבית, על הלקוח להמציא צריכות חשמל ומים לתקופה המבוקשת

שיעור ההנחה

100% משטח הדירה לתקופה של עד 6 חודשים.  

 

close