image

נפגעי מלחמה

  • נכה צה"ל
  • נכה פעולות איבה
  • נכה פעולות איבה במחלקת השחרור
  • נכה משטרה
  • משפחה שכולה (חייל שנספה)
  • שארים שכולים (פעולות איבה) 

שיעור ההנחה

    66% 

  • עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר
  • מעל 4 נפשות - עד 90 מ"ר 

תנאים לקבלת ההנחה

  • המבקש מחזיק בנכס
  • הומצא אישור בהתאם

 

 

close