image

הנחת עוסק זעיר

שיעור ההנחה

שיעור ההנחה עד השיעור לה הוא זכאי מחמת הכנסה חודשית נמוכה באותה בשנת כספים בגין דירת מגוריו, ועד 40 מ"ר משטח הנכס. ההנחה מותנית באישור וועדת הנחות. 

הזכאים להנחה

מחזיק בנכס שהתקיימו לגביו כל התנאים שלהלן:

  • המחזיק הוא בעל העסק ואין הוא בעל עסק נוסף
  • שטח העסק אינו עולה על 75 מ"ר
  • המחזיק הוא גבר שמלאו לו 65 שנה או אישה שמלאו לה 60 שנה
  • המחזיק הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בעל עסקיו כמשמעותם בחוק ערך מוסף, התשל"ו-1976, אינו עולה על 291,069 ש"ח (נכון לינואר 2016). הסכום האמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בתחילת כל שנת כספים.
  • המחזיק זכאי להנחה מארנונה עבור דירת המגורים בה הוא מחזיק, מחמת הכנסה נמוכה (הכנסה לפי מספר נפשות). 

 

close