image

כיצד נקבע החיוב?

חיוב הארנונה הינו שנתי (מינואר עד דצמבר) ונקבע כמכפלה של התעריף למ"ר בשטח הנכס ברוטו. התעריף נקבע בהתאם למיקום הנכס והשימוש בו. 

אזור מס

לשם קביעת שיעורי הארנונה של נכסים ליתר השימושים שאינם למגורים – מסחר, משרדים ועסקים, תעשייה ומלאכה וכו' - חולקה העיר ל-5 אזורי מס. 

שימוש

סיווג הנכס נקבע לפי השימוש העיקרי שנעשה בנכס. 

השימוש שנעשה בנכס בפועל מתוך הרשימה הבאה
 משרדים אולמות תצוגה
מסחר ושירותים שיווק
 בתי מלאכה ומוסכים חניונים
 מפעלי תעשיה בתי אבות
 מוסדות שונים ללא מטרות רווח גני ילדים פרטיים
 מגרשי ספורט מאגרי מים
 בנקים בתי קולנוע ותיאטראות
בתי מלון אולם שמחות 
קרקע תפוסה תחנות דלק 
אדמה חקלאית תחנת כוח
מחסני עזר לעסקים (לא צמודים לעסק) מוסדות להשכלה
"נכסים אחרים"- כל נכס אחר שלא פורט בצו מחסנים לאחסנת טובין / ערובה

 

הגדרה מלאה של כל סוגי השימוש והתעריפים וכן שטח הנכס מפורטים בצו הארנונה להלן.

 

צו הארנונה

close