image

קרקע פנויה

קרקע תפוסה היא קרקע שאינה חקלאית ושאינה אדמת בנין, שמחזיקים ומשתמשים בה. 

לקרקע שאינה בשימוש ניתן לקבל פטור בהתאם לתנאים המפורטים להלן: 

תנאי הזיכוי

  •  למקרה שתידרש על ידי אגף הגבייה לגדר את שטח הקרקע שאינה בשימוש יש לבצע זאת לפני ביקור הפקח בשטח.
  • מבקש הזיכוי חייב לאפשר לפקח מטעם העירייה לבצע ביקורת בשטח מפעם לפעם. הזיכוי מותנה בבדיקת פקח הכוללת צילום או מדידת השטח לפי הצורך. 

שיעור הזיכוי

100% לכל שטח הקרקע הפנוי. 

המסמכים הנדרשים

close