image

היום יותר מתמיד אין צורך להגיע לאגף הגבייה!

את מרבית השירותים ניתן לבצע מהבית ללא הגעה לאגף!

שירות מקוון ומהיר

מגורים באמצעות פקס 08-8545445 דוא"ל arnona@ashdod.muni.il

עסקים באמצעות פקס 08-9561397 דוא"ל b.arnona@ashdod.muni.il

 

בקשה לקבלת אישור לטאבו

אישור על אי קבלת הנחה

 

 

גם אם הגעת לאגף הגבייה - אין צורך להמתין בתור!

בכניסה לאגף ממוקמת תיבת אל-תור.

ניתן להכניס מעטפה עם המסמכים לטיפול ע"י נציגות השירות שלנו, לתוך התיבה. 

מובטחת עדיפות לטיפול בפנייה שהתקבלה באמצעות הפקס / הדוא"ל / תיבת האל-תור. 

אין צורך להגיע לאגף הגבייה. ניתן לבצע פעולות דוא"ל arnona@ashdod.muni.il

close