image

חשבות

 תחומי אחריות

 • ריכוז וניהול הפעולות הכספיות של מערכת החשבונות של העירייה.
 • קביעת נהלים והוראות בנושאי כספיים.
 • הכנת דוחות כספיים ושנתיים.
 • הפקת דוחות הבנקים, מעקב אחר קבלת הלוואות מהבנקים וממוסדות שונים וביצוע פרעון המילוות.
 • טיפול בהמחאות חוזרות/ המחאות שאבדו/ המחאות שהוצאו על ידי העירייה ולא נפרעו מבחינת הנהלת חשבונות.
 • בדיקה ואישור חשבונות מכוח החוזה/ מכרז.
 • טיפול בקופות קטנות של העירייה.
 • דיווח חודשי על השכר בשילטון המס.
 • קליטת פקודות תשלום ואישורם לצורך המחאות לתשלום/ מס"ב.
 • זיכוי קבצי החייבים של העירייה כגון: ארנונה/ דוחות חנייה.
 • רישום הכנסות העירייה בהנהלת חשבונות והתאמת הכנסות הנהלת חשבונות אל מול הכנסות במערכת הגבייה.
 • הכנת דוח תשואות ופרוטוקול ועדת השקעות אחת לרבעון.
 • ביצוע התאמה בין תנועות הנהלת חשבונות לתשלומים המשולמים על ידי התושבים בבנקים/ כרטיסי 
 • אשראי לבין מערכת גבייה ובנקים.

 

 דוחות כספיים

הדוחות הכספיים כוללים בתוכם דוחות שונים.

 •  מאזן העירייה.
 • ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב.
 • ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הבלתי רגיל.
 • ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל, הבלתי רגיל וקרן לעבודות פיתוח.
 • ביאורים לדוחות הכספיים.
 • נספחים למיניהם.

הדוחות מבוקרים על ידי רואי חשבון חיצוניים שמונו על ידי משרד הפנים וערוכים על פי הנחיות הממונה על החשבונות במשרד הפנים.

close