image

יחידות נוספות

בקרה וכלכלה

  • מינוף וקידום הרשות בכלים ובאמצעים כלכליים.
  • ליווי מיזמים המקדמים את פיתוח העיר, תוך ראייה כלכלית.
  • איתור מקורות מימון על מנת לממש את כלל המשאבים העומדים בפני הרשות לכל פרויקט, וניהול בקרות עד לקבלת ההכנסות ממקורות אלה.
  • ביצוע בדיקות כלכליות של פרויקטים על מנת לייעל את פעילות הרשות.

שכר

היחידה אחראית לביצוע תשלומי השכר והתשלומים הנילווים לכלל עובדי העירייה, לרבות מורים בבתי הספר העל יסודיים, פנסיונרים ושארים. האחריות כוללת ביצוע בדיקות מעקב ובקרה על התשלומים לעובד ולגורמים אחרים כגון: רשויות המס, קרנות פנסיה, קופות גמל ועוד.   

רכש ולוגיסטיקה

היחידה אחראית על ביצוע רכש, ניהול אינוונטר וניהול מחסנים.      

 תמיכות

  • פרסום הודעה לציבור למתן תמיכה.
  • בדיקת הבקשות ותמיכה בהתאם לקריטריונים ועל פי התבחינים.
  • מתן תמיכות לעמותות.

close