image

הצטרפות למאגר הדיגיטלי של ספקים וקבלנים

עיריית אשדוד מזמינה ספקים וקבלנים להגיש בקשה להצטרף למאגר דיגיטלי של ספקים וקבלנים של העירייה באמצעות הרשמה והגשת בקשה מקוונת כמפורט להלן.

המאגר ישמש את ועדת הרכש של העירייה לצורך פנייה לרשומים בו בהתאם לנוהל הצעות מחיר במקרים של פטור ממכרז לפי תקנה 3(3) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 וכן עשוי לשמש את ועדת המכרזים לפי שיקול דעתה לצורך התקשרות במכרזי זוטא, בהתאם לסעיף 8 לתקנות.

את כל מסמכי הפנייה דנן יש לסרוק בפורמט PDF ולהגיש אך ורק בצורה מקוונת בהתאם להנחיות המפורטות להלן.

לאור המעבר למערכת הממוחשבת החדישה, נדרשים כל הספקים המעוניינים לעבוד עם עיריית אשדוד, לבצע רישום כאמור.

 

close